ฝ่ายสวัสดิการนิสิต

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

N

สถานที่ตั้ง

อาคาร B ชั้น 1 ห้อง B102

N

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 19.00น.
เสาร์ 08.30 – 16.30 น.

N

เบอร์โทรศัพท์

(02) 375 – 4480 ต่อ 134 และ 135

RBAC Student Loan

เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ในปีการศึกษา  2561 กองทุนจะสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาใน 2 ลักษณะ ดังนี้

  1. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือ การกู้ยืม

เงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ (เดือนละ 2,200 บาท)  โดยการกู้ยืมค่าเล่าเรียน จะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เรื่องกำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561

  1. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก  ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ คือ การกู้ยืมเงินได้เฉพาะค่าเล่าเรียน  แต่ถ้าหากรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี  นิสิตสามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้ (เดือนละ 2,200 บาท) โดยการกู้ยืมค่าเล่าเรียน จะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เรื่องกำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา  สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561

ฝ่ายสวัสดิการนิสิต

ฝ่ายสวัสดิการนิสิต เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดให้มีการบริการและสวัสดิการที่จำเป็นขั้นพื้นฐานแก่นิสิต  เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตในด้านต่าง ๆ เมื่อใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ขั้นตอนการทำเรื่องขอกู้ยืมกองทุนฯ

คู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (สำหรับผู้กู้ยืม)
1. ขั้นตอนการทำเรื่องขอกู้ยืมกองทุนฯ

โดยผู้กู้ยืมจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการกู้ยืมฯ  ดังนี้

 

1.1  สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม   จำนวน  1  ฉบับ  (พร้อมลงชื่อ-นามสกุล  เจ้าของบัตร)

1.2 หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน  บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง  จำนวน  1  ฉบับ

(กรณีทำงานบริษัท)

1.3 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ. 102   จำนวน  1  ฉบับ  ( กรณี  ทำสวน ทำนา  ทำไร่  ค้าขาย)

1.4  สำเนาบัตรข้าราชการ   จำนวน  1  ฉบับ  (พร้อมลงชื่อ-นามสกุล  เจ้าของบัตร)

1.5  บันทึกการทำจิตอาสา   จำนวน   36  ชั่วโมง

1.6  ผลการเรียนรวม    จำนวน  1  ฉบับ  (พร้อมลงชื่อ-นามสกุล   ผู้กู้ยืม)

 

ขั้นตอนการทำแบบเบิกเงินกู้ยืมฯ

  1. เข้า กยศ. Connect  กดตรง  บริการ
  2. ใส่ยอดค่าเทอม ที่ผู้กู้ขอเบิกเงินในแต่ละภาคเรียน  (กรณีนิสิตขอกู้ยืมค่าเทอม)
  3. ใส่เครื่องหมาย √  ในช่องค่าครองชีพ   (กรณีนิสิตขอกู้ยืมค่าครองชีพ)
  4. กดคลิก √  ประเภทการลงนามแบบกระดาษและกดถัดไป
  5. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งให้ละเอียดหากถูกต้องแล้วกดถัดไป
  6. หน้าจอจะปรากฏข้อความ บันทึกข้อมูลสำเร็จ
2. กรณีนิสิตกู้ยืมรายใหม่ / ย้ายสถานศึกษา

2.1 ขั้นตอนการขอรหัสผ่าน

2.1 กดลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน

2.2 กรอกข้อมูลส่วนตัว

2.3 ระบบจะส่งรหัส  OTP  มาให้  ให้ผู้กู้ยืมใส่รหัสที่ได้รับ

2.4 ให้ผู้กู้ยืมตั้งรหัสผ่านใหม่

2.5 ระบบจะขึ้นข้อความ  “ลงทะเบียนขอสิทธิ์สำเร็จ”

 

2.2 ขั้นตอนการยื่นกู้ยืม  ผ่าน  กยศ.Connect  (สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ / ย้ายสถานศึกษา ) 

กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงที่ระบบให้กรอกข้อมูล

 

โดยผู้กู้ยืมจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

2.2.1  หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลผู้กู้ยืม   จำนวน  1  ฉบับ  (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

2.2.2  สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม   จำนวน  1  ฉบับ  (พร้อมลงชื่อ-นามสกุล  เจ้าของบัตร)

2.2.3  หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของบิดา   จำนวน  1  ฉบับ  (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

2.2.4  สำเนาบัตรประชาชนบิดา   จำนวน  1  ฉบับ  (พร้อมลงชื่อ-นามสกุล  เจ้าของบัตร)

2.2.5  หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลมารดา   จำนวน  1  ฉบับ  (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

2.2.6  สำเนาบัตรประชาชนมารดา   จำนวน  1  ฉบับ  (พร้อมลงชื่อ-นามสกุล  เจ้าของบัตร)

2.2.7  หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลผู้ปกครอง   จำนวน  1  ฉบับ  (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

2.2.8  สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง   จำนวน  1  ฉบับ  (พร้อมลงชื่อ-นามสกุล  เจ้าของบัตร)

(ข้อ 2.1.7 และ ข้อ 2.1.8 กรณีที่ไม่ใช่ บิดา / มารดา)

2.2.9 หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี)   จำนวน  1  ฉบับ  (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

2.2.10   สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส  (ถ้ามี)   จำนวน  1  ฉบับ  (พร้อมลงชื่อ-นามสกุล  เจ้าของบัตร)

2.2.11  หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน  บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง  จำนวน  1  ฉบับ

(กรณีทำงานบริษัท)

2.2.12หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ. 102   จำนวน  1  ฉบับ

(กรณีประกอบอาชีพ  ทำสวน ทำนา  ทำไร่  ค้าขาย)

2.2.13   สำเนาบัตรข้าราชการ   จำนวน  1  ฉบับ  (พร้อมลงชื่อ-นามสกุล  เจ้าของบัตร)

2.2.14   บันทึกการทำจิตอาสา    จำนวน  36  ชั่วโมง    (กรณีผู้กู้ยืมรายใหม่   จำนวน  1 – 3  ชั่วโมง)

2.2.15  สำเนาวุฒิการศึกษา   จำนวน  1  ฉบับ  (พร้อมลงชื่อ-นามสกุล   ผู้กู้ยืม)

คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานหน้าจอตัวแทน (จากเว็บไซต์ กยศ.)

– ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี จัดพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินฯ ผ่านระบบ DSL (Click VDO)

– ผู้กู้ยืมรายใหม่ ดำเนินการหลังจากที่ได้รับการอนุมัติ

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล  การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน  และแบบเบิกเงินกู้ยืมฯ

ผ่านระบบ DSL