สัมมนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ “ก้าวใหม่ ล้ำสมัยของ RBAC ในการศึกษายุคดิจิทัล”

ศูนย์การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ( RBAC Online Distance Education Center: RBAC ODEC ) โดย ผศ.ดร.เจนจิรา รัตนเพียร และ ผศ.ดร.ขัตติยา แถวโสภา ยั่งยืน เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการเสวนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “ก้าวใหม่ ล้ำสมัยของ RBAC ในการศึกษายุคดิจิทัล” โดยมี ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร รองอธิการบดี เป็นประธานในการเสวนา วิทยากรโดยคุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย แบไต๋) ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และคอนเทนออนไลน์ ณ ห้อง Auditorium 2 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมเข้าฟังเสวนาวิชาการ จำนวน 221 คน โดยได้รับความรู้จากการเสวนาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีแบบออนไลน์เป็นหลัก ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (Disruption) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ เช่น การใช้ AI การใช้ IOT การใช้เครื่องมือทำสื่อการเรียนรู้ และที่สำคัญการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

Bear Tai in the house

RBAC Activity News

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC)

“พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต และกีฬา โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ RBAC Hall มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

โดยการจัดพิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประธานหลักสูตร เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ ซึ่งมีนิสิตระดับปริญญาโท นิสิตระดับปริญญาตรี การศึกษาต่อเนื่อง(เสาร์-อาทิตย์) การศึกษาทางไกล สโมสรนิสิต เครือข่ายผู้นำนิสิต เข้าร่วมงานพิธี โดยทุกหลักสูตรได้ส่งตัวแทนนิสิตชั้นปีแต่ละชั้นปี จัดทำพานดอกไม้ไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ต่อด้วยพิธีปฏิญาณตน และการกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพ ครูซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ ความคิด สติปัญญา และชี้ทางสว่างให้กับชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษา ตามที่ตั้งใจไว้ และเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีสืบไป

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC)

“มิติใหม่แห่งนวัตกรรม 5G”

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 / เวลา 14.00-16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ True Digital Park ชั้น 7
ถนนสุขุมวิท ซอย 101/1 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ.

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC) ร่วมมือกับบริษัท True Coperation เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ True Digital Park “มิติใหม่แห่งนวัตกรรม 5G”
True 5G World TechX – ศูนย์กลางการเรียนรู้ และพัฒนามิติใหม่แห่งนวัตกรรม 5G พลังแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม กับ True 5G โดยจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดล้ำครั้งแรกใน เอเชียตะวันออกเชียงใต้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยแบ่งเป็น 6 โซนแห่งโลกอนาคต ซึ่งประกอบด้วย

– Education ยกระดับเทคโนโลยีการศึกษาอัจฉริยะ
– Intelligent City & Security ยกระดับเมืองอัจฉริยะ
– Agriculture ยกระดับเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ
– Industry ยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
– Health & Wellness ยกระดับคุณภาพชีวิตอัจฉริยะ
– Retail ยกระดับการจัดการร้านค้าปลีกอัจฉริยะ

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตได้นำบุคลากร เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเชิงวิชาการ เพื่อนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนารูปแบบและปรับใช้กับการเรียนการสอน ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

งานวันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและจัดหางานโดย อ.ชมพูขนิษฐ์ สูตะบุตรผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษและจัดหางาน อ.นวนนท์ วรารักษ์ อาจารย์ผู้สอนและกำกับดูแลนิสิตชมรม RBAC Ambassador และ อ.ณัฎฐ์ แถมพร หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศและบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้นำนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จำนวน 21 คน ร่วมบันทึกข้อมูลการบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยน้องๆผู้พิการทางสติปัญญาในวันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน ปีที่61 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 เวลา 10.00-16.30 น.

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล” จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 27-28 เมษายน 2566 โดยมีผลงานชื่อ “เซนเซอร์ปลอดภัยใส่ใจเดรน (Sensor safety drain SSD) โดยมี ผศ.ดร.กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ” เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 28 ผลงานจากสถาบันการศึกษาพยาบาล 11 สถาบัน

เตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนทำงาน “เส้นทางการทำงานยุคดิจิทัล ”

สาขาองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ คณะการจัดการธุรกิจและการเงิน ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการทำงาน ณ อาคาร F ห้อง 503 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  โดยมีคุณวิชัย วีระวัฒนานันท์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีเอฟ     เทรดดิ้ง จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ “เส้นทางการทำงานยุคดิจิทัล เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานต่อไป

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน นิสิตชั้นปีที่ 4 โครงการศึกษาดูงาน

นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 4             ได้เข้าศึกษาดูงาน ใน 2 หน่วยงาน 1. หน่วยงานการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของฝ่ายซ่อมบำรุง  อากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  2. หน่วยงานการบริหารจัดการของการท่าอากาศยาน     แห่งประเทศไทย (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดย ผศ.ระพีพร แช่มช้อย ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจ การบิน  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นอกสถานที่ การสร้างแรงบันดาลใจผลักดันให้นิสิต ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมืออาชีพ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงให้แก่นิสิต          อันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของตนเอง

“สัมมนาสร้าง Content ให้ปัง Creative ให้โดน”

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล นำโดยอาจารย์วรรณวิไล  โพธ์ชัย ประธานหลักสูตรสาขาการตลาดดิจิทัล จัดโครงการสัมมนา “สร้างสร้าง Content ให้ปัง Creative ให้โดน”   ณ ห้อง Seminar อาคาร C ชั้น 6 วิทยากรบรรยายโดยคุณชนัต คูณศรี (ลีโอ ตากล้องชื่อดัง ดาวติ๊กต๊อก แห่งวงการดิจิทัล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงการ  Creative ในยุคดิจิทัล เพิ่มศักยภาพทำ Content โดยอาศัยแพลตฟอร์มต่างๆบนออนไลน์โดนใจผู้บริโภค ทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow”

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล นำโดยอาจารย์วรรณวิไล  โพธ์ชัย ประธานหลักสูตรสาขาการตลาดดิจิทัล จัดโครงการสัมมนา “สร้างสรรค์Content Marketing อย่างไรให้ Wow”    ณ ห้องเรียน F403 วิทยากรบรรยายโดยคุณกิตติชัย ปรีน้อย (อ.ออดี้) กรรมการผู้จัดการ บริษัท   โปรสเต็ปส์ 2020 จำกัด (ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing Communication) ให้กับธุรกิจ SMEs   เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างสรรค์ Content Marketing ให้มากขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC)ได้นำนิสิตและคณาจารย์ส่วนหนึ่งเข้าร่วมโครงการ “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” เพื่อร่วมบริจาคกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และจัดรายการพิเศษในวันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิฯครบ 59 ปี โดยโครงการนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในด้านการศึกษาต่อไป

“อ้อมกอดพี่Ac LoveYou63”

โครงการ “อ้อมกอดพี่Ac LoveYou63” ที่ศูนย์พัฒนาผู้นำ RBAC เขาใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 29 พ.ย. 63

กิจกรรมรับน้องของคณะบัญชีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้ทางรุ่นพี่ AC ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆบัญชี เข้าสู่รั้ว น้ำเงิน-ทอง และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับรุ่นน้อง อาทิ เช่น
กิจกรรม
– สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง
– มอบอุปกรณ์กันหนาว เครื่องเขียน และสิ่งของอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหมูสี
– กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดที่พักซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาซึ่งในปีนี้จัดขึ้น

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต นำนิสิตเข้ารับทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยมี ผศ.ดร.ขนิษฐา สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์จักรพงษ์ ปุนนะรา ได้นำนิสิตเข้ารับทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ในวันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 63 โดยมีนิสิตปัจจุบันจำนวน 8 คนรับทุนพระราชทาน และมีนิสิตที่จบปีการศึกษา 62 จำนวน 4 คน รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับที่ 1 ที่สำนักงาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายกมูลนิธิฯ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 57 ปี โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมงาน จากนั้น เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานกำเนิดมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และสงเคราะห์การศึกษาแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โครงการสัมมนา เตรียมตัวอย่างไร จบไปให้ได้งานทำ”

แขกรับเชิิญพิเศษ : อาจารย์พิเศษ ดร. ณัฐฐาวีรนุช ทองมี (VJ.จ๋า) นักแสดงที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานในวงการบันเทิงและศึกษาเรื่องปัญหาเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำลงและเกิดปัญหาการตกงานของนักศึกษาที่จบใหม่อย่างมากตลอดจนเทคนิดในการสมัครงานว่าต้องทำอย่างไร? ถึงจะได้งานทำ ที่มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ

ณ Auditorium 1 ตึก A มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

“Campus Challenge 2020”

ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง B 602 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และคณะสื่อสารดิจิทัลได้ต้อนรับ คุณสุนิสา เที่ยงไธสงและคุณกษิฑิต บัวต๋า เจ้าหน้าที่แนะนำโครงการฯของ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง การ์เด้น จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย มาประชาสัมพันธ์กิจกรรม Campus Challenge 2020 จุดประกายไอเดียที่ใช่! ได้แนะนำโครงการฯให้นิสิตคณะสื่อสารดิจิทัล เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มศักยภาพของตนเอง แสดงออกถึงการวางแผนงาน การประชาสัมพันธ์ และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวน 60 คน

Blood Donation “ทำดีด้วยหัวใจ สายใยแห่งรัตนบัณฑิต”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ทางสภากาชาดไทยได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตโดยฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และจัดหางานจัดกิจกรรม “Plus One Blood Donation, More Blood More Lives” ที่เป็นโครงการหลักของสภากาชาดไทยในปี 2563 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและการจำเป็นของการรับบริจาคในครั้งนี้ เพราะในทุกๆปีมีผู้ป่วยที่ต้องการรับบริจาคเลือดหรืออวัยวะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้ง สามารถนำเลือดที่ได้ปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิต ได้มากกว่า 3 ส่วน ช่วยชีวิตได้มากกว่า 3 ชีวิต และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหิตได้อีกมากมาย โดยรับบริจาคโลหิตและอวัยวะแก่นิสิตและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น ภายใต้อาคาร C ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในช่วงการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องชาว RBAC และมีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจึงใคร่ขอร่วมรณรงค์ให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น #เพราะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566
ทางมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตได้ดำเนินการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฏาคม 2566 ณ ลานสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต พร้อมใจเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย

 

คัดเลือกนิสิตทุนนักกีฬา “ชิงทุนความสามารถพิเศษ“

ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้จัดคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นสถานที่คัดเลือก และได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากจากนักเรียนในระดับชั้น ม.6 และบุคคลทั่วไป

 

คณะการบัญชี จัดโครงการ“เตรียมความพร้อมนิสิตสำกรับการฝึกงาน”

คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต     จัดโครงการ“เตรียมความพร้อมนิสิตสำหรับการฝึกงาน 2565 บรรยายโดยอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์      ดร.อุทิศ เสือแก้ว ประธานหลักสูตรบัณฑิตบัญชี เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ และประยุกต์ความรู้จากทฤษฏี นำไปสู่การทำงานในอนาคต พร้อมทั้งการปฏิบัติตนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาชื่อเสียงของคณะ และสถาบันต่อไป

 

“เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการทำงาน”

คณะสื่อสารดิจิทัล ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการทำงาน ณ อาคารF ห้อง401 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ซึ่งมีคุณทัตพงศ์ พงศทัศ      เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีนิสิตชั้นปีที่4 สาขาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล และสาขา  การออกแบบสื่อดิจิทัล เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้     ในเรื่องการสมัครงาน และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางด้านนิเทศศาสตร์

 

เมื่อโลกเปลี่ยน คุณต้องปรับ ก้าวทันตามยุคดิจิทัล ( TikTok Marketing )

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล นำโดยอาจารย์วรรณวิไล โพธ์ชัย ประธานหลักสูตรสาขาการตลาดดิจิทัล จัดโครงการ    เมื่อโลกเปลี่ยน คุณต้องปรับ ก้าวทันตามยุคดิจิทัล   (TikTok Marketing ) ณ ห้อง Seminar อาคาร C ชั้น 6 วิทยากรบรรยายโดย คุณฐิติพันธ์ จินาจันทร์ จัดโดยบริษัทดิจิทัลนุก จำกัดและเจ้าของเพจ Digitalnook เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานสายอาชีพการตลาดดิจิทัล ผ่านสื่อ TikTok ได้อย่างเหมาะสม

RBAC Tourism โครงการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญภาคกลาง - อาณาจักรอโยธยา

คณะอุตสาหกรรมบริการ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ โดย อาจารย์จิรัฏฐิตติ สันต๊ะยศ จัดโครงการทัศนศึกษา เพื่อฝึกการนำชมตามหลักการมัคคุเทศก์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับเกณฑ์การขอรับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ครั้งนี้บรรยายโดยอาจารย์สุระชาติ  สวนทรัพย์ มัคคุเทศก์ต้นแบบ จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

“วันปิยะมหาราช”

เนื่องใน “วันปิยะมหาราช” ทางมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC) นำทีมโดยอาจารย์พัฐชญามาศ อุดหนุน และอาจารย์สมยศ ประสิทธินาวา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและจัดหางาน ร่วมด้วยอาจารย์นวนนท์ วรารักษ์ และตัวแทนชมรมนิสิตใส่ใจชุมขน จำนวน 10 คน เข้าร่วมงานกิจกรรมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

“ครูคืนถิ่น” สร้างฝัน ปันโอกาส

จุดประสงค์หลักของโครงการ “ครูคืนถิ่น ที่รับครูบรรจุในท้องถิ่นตัวเอง เพื่อป้องกันปัญหาการย้ายออกของครูต่างถิ่น ลดปัญหาท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษา เช่น อาชีพครู ที่มีอัตราผู้ต้องการสอบเข้าบรรจุรับราชการจำนวนมากในแต่ละปีแต่พอเมื่อบรรจุรับราชการในตำแหน่งอัตราครูผู้ช่วยแล้วก็จะถูกส่งไปประจำจังหวัดที่ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาและเนื่องครูผู้ช่วยที่ถูกบรรจุในแต่ละปีนั้นต้องถูกส่งไปประจำจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาเดิมของตนเองจนสุดท้ายก็ต้องทำเรื่องขอย้ายพื้นที่เพื่อต้องการกลับไปอยู่ในภูมิลำเนาเดิมของตนหรือบ้านเกิด

โครงการ “ครูคืนถิ่น”  จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อคัดเลือก คนดี คนเก่งเข้ามาในวิชาชีพครู เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถบรรจุในภูมิลำเนาตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ลดปัญหาการโยกย้าย แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่การศึกษา โครงการที่จะเน้นพื้นที่เป็นหลัก มุ่งให้สถาบันฝ่ายผลิตครูในพื้นที่ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย ปรับบทบาทและวิธีการผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในสถาบันฝ่ายผลิตครูด้วยกันเอง และหน่วยงานผู้ใช้ครูในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนาครู ร่วมรับผิดชอบต่อผลผลิตของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาและติดตามเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูเหล่านั้น

โดยเป็นโครงการที่จะเน้นพื้นที่เป็นหลัก มุ่งให้สถาบันฝ่ายผลิตครูในพื้นที่ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย ปรับบทบาทและวิธีการผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสถาบันฝ่ายผลิตครูด้วยกันเอง และหน่วยงานผู้ใช้ครูในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนาครู ร่วมรับผิดชอบต่อผลผลิตของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาและติดตามเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูเหล่านั้น ซึ่งบรรจุบัน มีการคัดเลือก 50 วิชาเอก

เงื่อนไข คุณสมบัติ ของผู้ที่ต้องการสอบเป็นครูคืนถิ่น

  1. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่มีอัตราบรรจุ
  2. มีเกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาคือ วิชาชีพครู วิชาพื้นฐาน และวิชาเอก ไม่ต่ำกว่า 3.00 ยกเว้นชั้นปีที่ 1 จะใช้เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. กำลังศึกษาอยู่ ปี1 – ปี 5 ในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองของ สกอ. คุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)
  4. สามารถมีใบประกอบวิชาชีพครู เมื่อสำเร็จการศึกษา
  5. สอบคัดเลือกพร้อมกันใน 3 วิชาคือ จิตวิญญาณความเป็นครู 40% ศักยภาพการใช้ภาษา 30%

ทักษะการคิด 30 % ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่า 60 % จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือกจะใช้ค่าน้ำหนัก จากการสอบข้อเขียน 70% และการสอบสัมภาษณ์ 30%

  1. มีคะแนนภาษาอังกฤษ

6.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 89 หรือ แบบทดสอบอื่นๆ ที่มีการเทียบเคียงทักษะภาษาอังกฤษระดับ C1 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR แล้ว

6.2 วิชาเอกอื่น ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 473 หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 52 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 56 หรือแบบทดสอบอื่นๆ ที่มี การเทียบเคียงทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR แล้ว

2 ศิลป์ผู้ยิ่งใหญ่ รวมใจคนดนตรี อนเสริ์ต “เพื่อครูดนตรี”

2 ศิลป์ผู้ยิ่งใหญ่ รวมใจคนดนตรี
คอนเสริ์ต “เพื่อครูดนตรี” งานกิจกรรมคอนเสริ์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ จุดประสงค์ของการจัดคอนเสริ์ตเพื่อช่วยเหลือครูดนตรี(ศิลปินแห่งชาติ)ทั้ง 2 ท่านได้แก่ ครูชาลี อินทรวิจิตร และ ครู สุรพล โทณะวณิก เพื่อหารายได้มอบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้สองครูเพลงศิลปินแห่งชาติ ต่อไป

RBAC ร่วมด้วยใจ สายใยแห่งดนตรี “เพื่อครู”
นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เมทะนี คณบดีคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้พานิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาการดนตรีและศิลปะการแสดง จำนวน 10 คน ในตำแหน่ง นักเต้น 8 คนช่างแต่งหน้า 1 คน ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 คนเข้าร่วมคอนเสริ์ต “เพื่อครู” โดยนิสิตจะได้รับทั้งประสบการณ์อันล้ำค่าที่ได้ร่วมแสดงกับครูเพลงระดับตำนานมากมาย เพราะที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมั่งเน้นเรียนอย่างสนุกสนาน ทำงานอย่างมืออาชีพ

คอนเสริ์ต “เพื่อครู” ชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม
งานนี้เรียกได้ว่ามาตบเท้ามากันครบจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่ไปจนถึงศิลปินรุ่นเล็กอีกมากมายร่วมมาจัดกิจกรรมในครั้งนิเพื่อช่วยเหลือครูดนตรี
คอนเสิร์ต เพื่อครู…ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ โดยนำบทเพลงผลงานการประพันธ์ของครูชาลีและครูสุรพล มาขับร้อง ถ่ายทอดบทเพลงโดยศิลปินแห่งชาติ ชรินทร์ นันทนาคร, รวงทอง ทองลั่นธม, เศรษฐา ศิระฉายา, วิรัช อยู่ถาวร, ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี, วินัย พันธุรักษ์ ร่วมด้วยนักร้องคุณภาพ สุดา ชื่นบาน, ฉันทนา กิติยพันธ์, ศรวณี โพธิเทศ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ศรีไศล สุชาตวุฒิ, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, โฉมฉาย อรุณฉาน, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, อุมาพร บัวพึ่ง, จิตติมา เจือใจ, ชรัส เฟื่องอารมย์, วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ๊ตตี้), กัณพล ปรีดามาโนช (ปิง ฟรุ๊ตตี้), นนทิยา จิวบางป่า, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, อรวรรณ เย็นพูนสุข, ดิเรก อมาตยกุล, สุนทร สุจริตฉันท์, ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, วสุ แสงสิงแก้ว, พริมรตา เดชอุดม, อุเทน พรหมมินทร์, มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์, ศรัณย์ คุ้งบรรพต, พิมพ์พริมา วงษ์พรหม และศิลปินจาก The Golden Song สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา (โจ้), โชคชัย หมู่มาก (แอ๊ค), ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ (สปาย), ดนุพงศ์ หลงสกุลณี (สิงห์), ซาจีร่า มูฮัมหมัด (เอ็มม่า) บรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ) พิธีกร โกมุท คงเทศ – สายสวรรค์ ขยันยิ่ง