คิดไม่ออก บอกอาจารย์ที่ปรึกษา

ฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิต

นิสิตรหัส 64 ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้จาก Link ประจำสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การศึกษาภาคต่อเนื่อง (เสาร์-อาทิตย์) ทุกหลักสูตร

อ.วัชรินทร์ ช้อยวงค์งาม 080-9267031 Add Line

การจัดการธุรกิจและการเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน

อ.สุริยา วาสะรัมย์ 087-925-8564 Add Line

การจัดการธุรกิจและการเงิน เทคโนโลยิสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

อ.ปัทมวรรณ คลังทอง 085-053-0176 Add Line

การจัดการธุรกิจและการเงิน การตลาดดิจิทัล

อ.รติชล กันฉาย 061-7487614 Add Line

การจัดการธุรกิจและการเงิน การจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่

อ.พงศ์สุระ คงแก้ว 089-051-7676 Add Line

อุตสาหกรรมบริการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อ.เมธี เงินอาจ 085-212-6871 Add Line

อุตสาหกรรมบริการ การจัดการด้านกีฬาและสุขภาพ

อ.พรหมพิริยะ นาเมืองรักษ์ 095-926-8214 Add Line

อุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจด้านการบิน

อ.ลักษณา พินอยู่วงศ์ 084-528-4335 Add Line

อุตสาหกรรมบริการ นวัตกรรมการท่องเที่ยวบูรณาการ

อ.กานูรา อภิบาลแบ 098-273-2865 Add Line

อุตสาหกรรมบริการ การจัดการการโรงแรมและอีเวนท์

อ.จุไรรัตน์ อสิพงษ์ 082-370-9238 Add Line

อุตสาหกรรมบริการ การประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

อ.วิไลพร แซ่ตั้ง 089-441-5472 Add Line

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและการแสดง

อ.ศิริรัตน์ ใสฉิม 097-124-9923 Add Line

วิเทศธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

อ.ประสิทธิ์ ปันเมา 092-754-8862 Add Line

วิเทศธุรกิจ ภาษาจีนธุรกิจ

อ.ประสิทธิ์ ปันเมา 092-754-8862 Add Line

การสื่อสารดิจิทัล สื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล

อ.สุรวุฒิ เกตุโรจน์ 085-686-9777 Add Line

การสื่อสารดิจิทัล การออกแบบสื่อดิจิทัล

อ.กานูรา อภิบาลแบ 098-273-2865 Add Line

วิศวกรรมศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

อ.สุนิสา หมาดง๊ะ 086-022-4630 Add Line

นิติศาสตร์และการปกครอง นิติศาสตร์

อ.สุจิตรา หาสุข 096-8687038 Add Line

นิติศาสตร์และการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์

อ.สมปราถน์ เลขะพาศ 087-506-6703 Add Line

ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา

อ.อภิรักษ์ ใสฉิม 089-651-0824 Add Line

ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

อ.อภิรักษ์ ใสฉิม 089-651-0824 Add Line

ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อ.อภิรักษ์ ใสฉิม 089-651-0824 Add Line

บัญชี

อ.มะรอซี มะลี 080-852-8155 Add Line