ฝ่ายประกันคุณภาพ

Office of Education Quality Assurance

N

สถานที่ตั้ง

อาคาร C ชั้น 2 ห้อง C 203

N

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันเสาร์

เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

N

เบอร์โทรศัพท์

(02) 375 – 4480 – 6 ต่อ 161

Information

ประกาศ/หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ความเป็นมาของฝ่ายประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้จัดตั้งหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยใช้ชื่อว่า “ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายประกันคุณภาพ”

ทำหน้าที่ประสานงานส่วนกลางกับทุกหลักสูตร ทุกคณะ และ ทุกหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์

ปรัชญา (Philosophy)

มุ่งพัฒนาให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีคุณภาพได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกอย่างมีคุณภาพ

ปณิธาน

พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด เพื่อสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อให้หลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุน สามารถดำเนินงานตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

พันธกิจ (Mission)

1. ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่หลักสูตร คณะ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2. มีการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในทุกปี และเพื่อรองรับการตรวจประเมินการศึกษาภายนอก ทุกๆ 5 ปี

วิสัยทัศน์(Vision)

งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีคุณภาพ ทันสมัย ได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดไว้