มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ รอบที่ 2

นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ ต้องรายงานตัวใน วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 โดยตรวจสอบรายชื่อกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ.วรรษิษฐา อริยมาธวรรย์ โทร. 081-7777467) เพื่อรักษาสิทธิการขึ้นทะเบียน หากไม่รายงานตัวหรือไม่แจ้งรักษาสิทธิการขึ้นทะเบียนจะตัดสิทธิในการได้รับคัดเลือก

** ผู้ที่สอบภายหลังและไม่มีรายชื่อ สามารถสอบถามรายบุคคลได้ที่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ.วรรษิษฐา อริยมาธวรรย์ โทร. 081-7777467)

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

หมายเหตุ

1

65013600

น.ส.

ธัญลภัสสร

เกตุแก้ว

 

2

65015924

น.ส.

ชุติกาญจน์

เมืองจันทร์

 

3

65016144

น.ส.

ณัฐธิดา

พลคงนอก

 

4

65015397

นาย

ไซกุตรี 

รูบามา

 

5

65016136

น.ส.

เบญจวรรณ

สุขสุวรรณ

 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ.วรรษิษฐา อริยมาธวรรย์ โทร. 081-7777467)

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

หมายเหตุ

1

65015475

น.ส.

ธัญลักษณ์ 

ไชยสุข

 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ.วรรษิษฐา อริยมาธวรรย์ โทร. 081-7777467)

 

สาขาวิชาพลศึกษา

ลำดับ

รหัสนิสิต

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

หมายเหตุ

1

65010595

นาย

อนุชา

เหล่าบัว

 

2

65012809

นาย

ธีรพงศ์

ศรีเกษม

 

3

65013796

นาย

ภูบดี

คนรู้

 

4

65014070

นาย

รัฐศาสตร์

ม่อมพระเนาว์

 

5

65014175

น.ส.

พัชราพร

ปิ่นรัตน์

 

6

65014286

นาย

วนัส

บังสะวัน

 

7

65014736

นาย

กฤษณะชัย

ตาฉาว

 

8

65016012

นาย

อภิสิทธิ์​

สวัสดิ์วงค์

 

9

65016013

นาย

ปฏิพล

ก๊กใหญ่

 

10

65016017

นาย

ณัฐพงษ์

วงษ์นา

 

11

65016024

นาย

อภินันท์

มะหงษ์

 

12

65016053

นาย

พีรพัฒน์

โพธิ์ดำ

 

13

65016114

นาย

เจษฎา

ศรีษะนอก

 

14

65016161

น.ส.

กมลทิพย์

ทองอยู่

 

15

65016187

นาย

วงศกร

อาจพันธุ์

 

16

65016196

นาย

วีรพล

หมัดหมีม

 

17

65016292

นาย

อัมรินทร์

อมาตยพันธุ์

 

18

65013263

น.ส.

กมลเนตร

กลิ่นซ้อน

 

19

65011705

น.ส.

ทัศนีย์   

เทพสุรินทร์

 

20

65012899

น.ส.

พัชราภรณ์

คงเเก้ว

 

21

65016195

นาย

เพิ่มอนันต์

วาระคาม

 

22

65014639

นางสาว

สุกัลยา

สากาตา

 

สำรอง

1

65015869

นาย

ณัฐนนท์

กาเด็น

นิสิตส่งคลิปแนะนำตัวและทดสอบสมรรถภาพภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ https://forms.gle/oeqeYz6JsjocnK5Y7

2

65016346

นาย

วุฒิชัย

เก้าเอี้ยน

3

65014495

นาย

จิรวิชญ์

พินิจดุลยธรรม

4

65014982

นาย

บดินทร์ธร           

ต้นกันนา

ติดต่อสอบข้อเขียนที่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ.วรรษิษฐา อริยมาธวรรย์ โทร. 081-7777467)