กำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

DEK 66Live Stream

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 66
รายงานตัวเข้าหอพัก

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 66

รายงานตัวลงทะเบียนเรียน

วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 66

กิจกรรมสัปดาห์การเรียนรู้

วันที่ 6 มิถุนายน 66

เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

รายงานตัวเข้าหอพัก

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 66
รายงานตัวเข้าหอพัก

รายงานตัวลงทะเบียนเรียน

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 66

กิจกรรมสัปดาห์การเรียนรู้

วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 66

เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 6 มิถุนายน 66

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง