มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

————————————————————-

 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

 

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะที่จะเข้าเรียนได้

2.3 ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

2.4 ไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

2.5 มีผู้รับรอง ซึ่งมีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

2.6 ไม่ฝักใฝ่ในลัทธิที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

  1. จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา

3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                        จำนวน 90 คน

3.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา                             จำนวน 90 คน

  1. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ

    สอบรอบที่ 1 รอบ Port Folio ผ่านระบบ Google Form

 

วัน เวลา

รายละเอียด

สถานที่

18 เม.ย. 2567

– รับสมัครนิสิตผู้มีความประสงค์เข้าสอบ

  รอบที่ 1 ผ่านระบบ Google Form

– ส่งรายละเอียดที่นิสิตต้องทำผ่านการคัดเลือก

  ด้วยคลิปวีดิโอ

Website มหาวิทยาลัย

19-30 เม.ย. 2567

– เปิดรับคลิปวีดิโอสำหรับนิสิตที่มีความ  

  ประสงค์จะเข้าสอบในรอบที่ 1

Website มหาวิทยาลัย

1-6 พ.ค. 2567

– คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติจากคลิปวีดิโอ  

  เพื่อทำการคัดเลือก

Website มหาวิทยาลัย

7 พ.ค. 2567

– ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1

Website มหาวิทยาลัย

8-9 พ.ค. 2567

– นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว Online

  พร้อมยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ด้วยเงินจำนวน

  1,000 บาท

Website มหาวิทยาลัย

 

หมายเหตุ   นิสิตที่เข้าสอบรอบที่ 1 ต้องส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยการจัดทำเป็นคลิปวีดิโอ

               ผลงาน ซึ่งจะไม่ต้องเข้ารับการสอบวิชาเอกและสอบสัมภาษณ์

 

  1. การให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสิน

 

สาขาวิชา

เนื้อหาผลงาน

บุคลิกภาพ

การสื่อสาร

ผลงานทางกีฬา

รวม

ภาษาอังกฤษ

10

20

20

50

พลศึกษา

10

20

20

50

100

ประกาศมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เรื่อง ประกาศการส่งผลงานคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 รอบ Port folio

นิสิตที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอส่งผลงานคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ สามารถส่งคลิปวีดีโอผลงานและการแนะนำตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. โดยกรอกรายละเอียดและแนบไฟล์ผลงานได้ทาง https://shorturl.at/sDZ57 หากพบปัญหาในการส่งผลงาน กรุณาส่งข้อมูลและปัญหามาที่อีเมล edurbacadmission@gmail.com หรือติดต่ออาจารย์แนะแนวของท่านภายในวันและเวลาดังกล่าว

สาขาพลศึกษา
ให้นิสิตทำการอัพโหลดวีดีโอคลิป 1 คลิป มีความยาวไม่เกิน 2 นาที ซึ่งต้องครอบคลุมหัวข้อที่ให้มาด้านล่างทั้งหมด โดยนำเสนอเป็นภาษาไทย ทั้งนี้ ต้องเป็นวีดีโอคลิปพูดของผู้เข้าสอบเอง ซึ่งไม่สามารถนำวีดีโอคลิปจากแหล่งอื่นๆ ภายนอกมาส่งได้ กรรมการตรวจข้อสอบประสงค์จะเห็นศักยภาพของผู้เข้าสอบในการนำเสนอข้อมูลตามหัวข้อนี้
1. แนะนำตัวเอง
2. ความสามารถพิเศษทางกีฬา
3. แรงบันดาลใจที่อยากเป็นครูพลศึกษา
และสามารถส่งไฟล์ภาพหรือเอกสารผลงาน/รางวัล เพิ่มเติม (ถ้ามี) ได้อีก 1 ไฟล์

สาขาภาษาอังกฤษ
ให้นิสิตทำการอัพโหลดวีดีโอคลิป 1 คลิป มีความยาวไม่เกิน 2 นาที ซึ่งต้องครอบคลุมหัวข้อที่ให้มาด้านล่างทั้งหมด โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ต้องเป็นวีดีโอคลิปพูดของผู้เข้าสอบเอง ซึ่งไม่สามารถนำวีดีโอคลิปจากแหล่งอื่นๆ ภายนอกมาส่งได้ กรรมการตรวจข้อสอบประสงค์จะเห็นศักยภาพของผู้เข้าสอบในการนำเสนอข้อมูลตามหัวข้อนี้
1. แนะนำตัวเอง
2. แรงพลักดันในการเป็นครู
3. แนวคิดบางประการของการเป็นครูในอนาคต
4. มุมมองของคุณเกี่ยวกับการศึกษาไทย
คำสั่งภาษาอังกฤษ
Instructions for uploading your video clip: The video clip must not be longer than 2 minutes, based on the following topics. The video clip must be recorded by you in English, and you are not allowed to upload video clips from other sources. The examination committee wants to see your performance of the presentation. Each candidate must present his/her information in all the following areas.
1. Introduce yourself and family
2. Motivation for being a teacher
3. Give some opinions for being a future teacher
4. Your point of view on Thai education

QR Code ส่งผลงาน

https://shorturl.at/sDZ57

สามารถส่งคลิปวีดีโอผลงานและการแนะนำตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.