คิดไม่ออก บอกอาจารย์ที่ปรึกษา

This is RBAC

ฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิต

สถานที่ตั้ง

อาคาร D  ชั้น 1  ห้อง D101 และ D102

เวลาทำการ

น.วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  08.30 น. – 16.30

น.วันเสาร์ เวลา  08.30 น. – 16.30 น.

เบอร์โทรศัพท์

(02) 375 – 4480 – 6 ต่อ 144 และ 145 (ฝ่ายติดตามผลฯ)

(02) 375 – 4480 – 6 ต่อ 128 (วินัยนิสิต)

Discover

RBAC Advisor

  • การวางแผนอัตรากำลังบุคลากรฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิตในการปฏิบัติงานฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิต แบ่งความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาออกเป็นคณะ / สาขาวิชา ประกอบด้วย 9 คณะ 25 สาขาวิชา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งท่านจะดูแลนิสิตประมาณ 240 คน อาจารย์ที่ปรึกษามีการจัดประชุมนิสิตประจำสาขาวิชาที่รับผิดชอบ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา

ฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิต

ฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิต มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้คำปรึกษานิสิตตลอดระยะเวลา ในการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ให้นิสิตสามารถดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และดูแลระเบียบวินัยของนิสิตให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังคอยดูแลให้คำปรึกษานิสิต ทุกเรื่อง หากนิสิตสงสัยหรืออยากทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับตัวนิสิตโดยตรงเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายังมีหน้าที่คอยตักเตือนนิสิตให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความประพฤติที่เหมาะสมในสังคม

Information

การปฏิบัติงานฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิต มีดังนี้

1. การติดตามให้คำปรึกษาและดูแลนิสิต ด้านการเรียน ประกอบด้วย

– นิสิตขาดเรียน
– นิสิตลาพักการเรียน
– นิสิตลาออก
– นิสิตเสียชีวิต
– นิสิตนักกีฬา
– นิสิตที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (นิสิตที่บกพร่องทางร่างกาย)
– นิสิตมีผลการเรียนต่ำ
– ให้คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียนของนิสิต
– ให้คำแนะนำเรื่องหลักสูตรการเรียนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
– แจกเครื่องแบบให้กับนิสิตที่เข้าใหม่ทุกปีการศึกษา
– การเบิกจ่ายเอกสารประกอบการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาแก่นิสิต พร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบการเรียนที่เหลือ

2. การติดตามให้คำปรึกษาและดูแลนิสิต ด้านความประพฤติ ประกอบด้วย

– กำกับดูแลนิสิตให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศของทางมหาวิทยาลัย ด้านความประพฤติของนิสิต ทั้งเรื่องการแต่งกาย กิริยามารยาท และการทำความเคารพ

– งานพัฒนานิสิตให้มีวินัยในตนเอง ดูแลการป้องปรามการทะเลาะวิวาทภายในสถาบัน และดูแลสวัสดิภาพของนิสิต

– งานป้องปรามสารเสพติดในมหาวิทยาลัย สอดส่องดูแลและป้องปรามสารเสพติดภายในมหาวิทยาลัย

3. การติดตามให้คำปรึกษาและดูแลนิสิต ด้านปัญหาส่วนตัว ประกอบด้วย

– นิสิตมีโรคประจำตัว
– นิสิตทำงาน ทั้ง Full-time และ Part-time
– นิสตที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (นิสิตพิการ)
– อื่น ๆ

4. การแจ้งข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกแก่นิสิต เพื่อให้นิสิตได้รับทราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที ประกอบด้วย

– ฝ่ายสวัสดิการนิสิต
– ฝ่ายหอพักนิสิต
– ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
– ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
– ฝ่ายการคลัง
– ฝ่ายหอสมุดกลาง
– ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา
– งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
– ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และบริการสังคม
– งานไปรษณีย์ เช่น พัสดุ จดหมาย
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

5. การประสานงานระหว่างอาจารย์ฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิตและผู้ปกครอง ทั้งนี้เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างทันท่วงที ในกรณีดังต่อไปนี้

– นิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียน
– นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ และนิสิตเจ็บป่วย
– การทะเลาะวิวาท
– การลักทรัพย์
– การติดสารเสพติด เป็นต้น

6. การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังการมีส่วนร่วมของนิสิต และ สร้างความเข้าใจอันดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยกับนิสิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน