• สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นภาพสะท้อน ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยอันเป็นพื้นฐานของความคิดอุดมศึกษา

ในปัจจุบันสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นรูปโล่ ประกอบด้วยภารกิจ 4 ส่วน ใต้รูปโล่จะเป็นฐานรองรับโดยภายในฐานจะมีอักษร

RATTANA BUNDIT UNIVERSITY

ความหมายของสัญลักษณ์ (LOGO) ของมหาวิทยาลัยเป็นสัญลักษณ์แทนความมุ่งมั่นในอันที่จะส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ อันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งภารกิจหลักของทั้ง 4 ส่วนของมหาวิทยาลัย

ซึ่งโดยภาพรวมของสัญลักษณ์ (LOGO) ของมหาวิทยาลัยนั้นสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัย ที่จะปฏิบัติตาม ภารกิจหลักทั้ง 4 ทั้งในด้านการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เป็นไปตามภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตออกมารับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

สีประจำมหาวิทยาลัย : น้ำเงินกรมท่า – ทอง

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน