สารนายกสภามหาวิทยาลัย

 

          สภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ขอต้อนรับนิสิตใหม่ รหัส 63 ด้วยความยินดียิ่ง และขอชื่นชมนิสิตทุกคนที่ไม่เปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาของตนเอง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพในการแสวงหาความรู้ เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า ขอขอบคุณผู้ปกครองที่มอบความไว้วางใจคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ในการอบรมดูแลสั่งสอนบุตรหลานของท่าน ขอให้ลุกศิษย์ที่รักทุกคนใช้เวลา 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยหาประสบการณ์หาความรู้อย่างเต็มที่ วางแผนการเรียน มีสติ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อจุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จในการที่จะไปประกอบอาชีพการงานได้อย่างสมภาคภูมิต่อไป

 

ด้วยรักและปรารถนาดี

(รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

• อักษรศาสตรบัณฑิต ( อ.บ. ) ปีการศึกษา  2501

• ครุศาสตรบัณฑิต ( ค.บ. ) ปีการศึกษา  2502  (การได้รับปริญญา อ.บ. และ ค.บ. เทียบเท่าปริญญาโท)

ประวัติการทำงาน

• เริ่มเข้ารับราชการในคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2503

• รองศาสตราจารย์ระดับ  9  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2522

• ประชาสัมพันธ์ทบวงมหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. 2521 – 2530

• กรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2525  ถึงปัจจุบัน (กรรมการชุดนี้ทำให้มีการสอบวิชาภาษาไทยในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฐานะเป็นวิชาบังคับ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527)

• อนุกรรมการจัดทำวารสารไทย

• อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และประเมินผลงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

• อธิการบดีวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  ปีการศึกษา 2545 – 2546  หลังจากนี้ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตในลำดับต่อมา

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  ปี พ.ศ. 2547 – 2554

• ประธานโครงการประกวดเรียงความ  โครงการนักบินเอื้ออาทร

• นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  ปี พ.ศ. 2555  จนถึงปัจจุบัน

• ด้วยความภาคภูมิใจที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยของเรา เป็นปูชนียบุคคลที่ได้อุทิศตน ดำรงตนเป็น “ครูที่แท้ของสังคมไทย” พวกเราจึงให้ความเคารพและยกย่องท่านเป็น “อาจารย์แม่” ของพวกเรา

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน