สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน

This is RBAC

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สถานที่ตั้ง

อาคาร B  ชั้น 1  ห้อง B102

เวลาทำการ

น.จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 19.00

น.เสาร์   08.30 – 16.30 น.

เบอร์โทรศัพท์

(02) 375 – 4480  ต่อ 134 และ 135

Discover

RBAC Student Loan

  • เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ในปีการศึกษา  2561 กองทุนจะสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาใน 2 ลักษณะ ดังนี้

    1. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือ การกู้ยืม

    เงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ (เดือนละ 2,200 บาท)  โดยการกู้ยืมค่าเล่าเรียน จะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เรื่องกำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561

     

    1. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก  ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ คือ การกู้ยืมเงินได้เฉพาะค่าเล่าเรียน  แต่ถ้าหากรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี  นิสิตสามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้ (เดือนละ 2,200 บาท) โดยการกู้ยืมค่าเล่าเรียน จะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เรื่องกำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา  สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561

ฝ่ายสวัสดิการนิสิต

 

ฝ่ายสวัสดิการนิสิต เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดให้มีการบริการและสวัสดิการที่จำเป็นขั้นพื้นฐานแก่นิสิต  เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตในด้านต่าง ๆ เมื่อใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

Information

วิธีการขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1.จัดทำแบบคำขอกู้ยืมฯ พร้อมแนบเอกสารประกอบ

จัดทำแบบคำขอกู้ยืมฯ พร้อมแนบเอกสารประกอบ (โดยเจ้าของเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อ- นามสกุล ด้วยตัวเอง) และนำส่งฝ่ายสวัสดิการนิสิตตามที่กำหนด

2. นิสิตจะต้องยื่นขอกู้ผ่านระบบ e-Studentloan ทาง www.studentloan.or.th

2. นิสิตจะต้องยื่นขอกู้ผ่านระบบ e-Studentloan ทาง www.studentloan.or.th ตามปฏิทินเวลาที่กองทุนฯ กำหนด (พร้อมพิมพ์เอกสารนำส่งฝ่ายสวัสดิการนิสิต) โดยนิสิตต้องดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้

2.1 ลงทะเบียนรับรหัสผ่านและยื่นแบบคำขอกู้ยืม

2.1 ลงทะเบียนรับรหัสผ่านและยื่นแบบคำขอกู้ยืม โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็น username

2.2 สถานศึกษาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์กู้ยืม

2.2 สถานศึกษาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์กู้ยืมพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับกรอบวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร

2.3 เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

2.3 เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา“โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” (โดยนิสิตต้องรอฟังประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ ห้ามนิสิตดำเนินการเปิดบัญชีเอง)

2.4 ทำสัญญากู้ยืม

2.4 ทำสัญญากู้ยืม ผ่านระบบ e-Studentloan ในรูปแบบหนังสือสัญญาจำนวน 2 ชุดพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ กำหนด โดยสัญญากู้ยืมเงินฯจะทำครั้งแรกที่เข้าศึกษา หรือเปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา โดยนิสิตจะต้องนำสัญญากู้ยืมฯ พร้อมกับพาผู้ค้ำประกันไปลงลายมือชื่อต่อหน้านายอำเภอ เพื่อให้นายอำเภอรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

2.5 ตรวจสอบสัญญา

2.5 ตรวจสอบสัญญา สถานศึกษาทำเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง และค่าครองชีพ โดยให้นิสิตและสถานศึกษาลงนามรับรองเอกสารแบบลงทะเบียนฯ ก่อนนำส่งเอกสารสัญญาและใบลงทะเบียนให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

2.6 รับเงินกู้ยืม

2.6 รับเงินกู้ยืม ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินในแต่ละเดือนตรงกับวันที่ได้รับเงินโอนวันแรก ประกอบด้วย
– ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน