คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

2562-2563 | RBAC University

 

 

รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ

อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นายกสภามหาวิทยาลัย

University

Council

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวช รัตนเพียร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวช รัตนเพียร

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.วาชิต รัตนเพียร
ดร.วาชิต รัตนเพียร

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา รัตนเพียร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา รัตนเพียร

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายนคร ศิลปอาชา
นายนคร ศิลปอาชา

อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

อดีตรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

อดีตเลขาธิการ ก.พ. กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายชาตรี สุวรรณิน
นายชาตรี สุวรรณิน

อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พันเอกอัศวิน อ้วนโพธิ์กลาง
พันเอกอัศวิน อ้วนโพธิ์กลาง

Special Assistant Chairman Office True Visions Cable Public Company Limited กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน