D.B.A.

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาการจัดการ มีความ
สามารถในการทำวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
นำมาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพและมีภาวะผู้นำในการส่งเสริม
ให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ทำไมถึงน่าเรียน…

การผลิตดุษฎีบัณฑิต มีความรู้ทางวิชาการในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้าน การบริหารจัดการ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถได้เต็มศักยภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรภาครัฐและเอกชน มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยทางด้านบริหารจัดการรู้จักประยุกต์หลักทางทฤษฎีและประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการดำเนินธุรกิจและมีความสามารถในการสื่อสารและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อสนองนโยบายของรัฐที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติที่ได้วางไว้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
 • นักปฏิบัติการชํานาญการด้านบริหารธุรกิจ
 • ผู้บริหารองค์การภาคธุรกิจและภาครัฐ

FAQ

สถานที่เรียน
 • เรียนที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วุฒิที่ได้หลังจบการศึกษา
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)
  บธ.ด.(การจัดการ)
  Doctor of Business Administration (Management)
  D.B.A. (Management)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
ระยะเวลาที่เรียน
 • ระยะเวลา 3 ปี
เรียนวันและเวลาไหนบ้าง
 • เรียนวันเสาร์วันเดียว
 • เวลา 09.00 – 17.00 น.
หลักฐานการสมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาโท (Transcript) จานวน 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือ สำเนาแสดงการประกอบอาชีพส่วนตัว จานวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
 • หลักฐานแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 690,000 บาท
 • มีส่วนลดสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สถาบันในเครือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชน ‼️จ่ายเพียง 490,000 เท่านั้น‼️
 • สามารถแบ่งชำระเป็นงวดได้ 6 งวด หรือชำระเป็นรายเดือน

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC GRADUATE SCHOOL

14 + 1 =