M.Com.Arts

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล

สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดง

1. รศ.อรรณพ เธียรถาวร
2. อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก
3. อาจารย์ ดร.วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ทำไมถึงน่าเรียน…

เรียนทันยุค รุกให้ทันดิจิทัล พัฒนาต่อยอดความรู้ และความเชี่ยวชาญ ทั้งตนเองและองค์การให้ทันต่อความก้าวหน้าของสื่อ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักผลิตรายการ/สื่อวิทยุ/โทรทัศน์/สื่อออนไลน์ เช่น ผู้กำกับการแสดง ผู้ผลิตรายการ
2) ผู้บริหาร และผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ
3) นักวิชาการด้านสื่อวิทยุ/โทรทัศน์/สื่อออนไลน์
4) นักบริหารจัดการด้านการแสดง เช่น ผู้จัดการศิลปิน ผู้จัดการกองถ่าย ผู้ประสานงานด้านการถ่ายทำ ผู้ดำเนินการด้านการจัดการแสดง
5) นักวิเคราะห์และวางแผนด้านการสื่อสารสื่อ

FAQ

รูปแบบการเรียน
 • การเรียนเป็นแบบ Block course
 • เรียน Online และ Onsite
 • มีการศึกษาดูงาน 1 ครั้งในประเทศ
วุฒิที่ได้หลังจบการศึกษา
 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.ม. (สื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Communication Arts Program in
  Digital Media and Broadcasting
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Com.Arts (Digital Media and Broadcasting)
รับสมัครปริญญาตรีสาขาได้บ้าง
 •  รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิจ
ระยะเวลาที่เรียน
 • ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง
เรียนวันและเวลาไหนบ้าง
 • เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
  เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC GRADUATE SCHOOL

8 + 6 =