M.Ed.

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษาที่พึงประสงค์ต้องมีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา มีความรู้กว้าง รู้ลึก ในทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสร้างองค์ความรู้ จัดการความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของสังคมโลก

ทำไมถึงน่าเรียน…

     เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งในฐานะของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้สนับสนุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปปฏิบัติอย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการบริหารและการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาสอดคล้องกับวิถีภาวะปกติแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาและส่งเสริมการเป็นนักบริหารการศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการศึกษาผ่านช่องทางที่หลากหลายรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา
2. นักวิชาการศึกษา หรือนักการศึกษา
3. ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
4. ศึกษานิเทศก์
5. นักวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

FAQ

หลักสูตรได้รับการรับรองไหม
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากคุรุสภา
 • รับจำนวนจำกัด
รูปแบบการเรียน
 • การเรียนเป็นแบบ Block course
 • บางรายวิชาเรียน Online และ Onsite แบบผสมผสาน
 • บางรายวิชาเรียนที่มหาวิทยาลัย
 • ระยะเวลาเรียน 2 ปี ใช้เวลาเรียนให้ห้องเรียน 1 ปีครึ่งโดยประมาณ
 • อีกครึ่งปีจะเป็นการออกสอน 2 ที่ ที่ละ 45 ชั่วโมง รวมเป็น 90 ชั่วโมง
 • มีการศึกษาดูงาน 1 ครั้งในประเทศ
วุฒิที่ได้หลังจบการศึกษา
 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ม. (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed. (Educational Administration)
เกณฑ์การรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิจ
ระยะเวลาที่เรียน
 • ระยะเวลา 2 ปี
เรียนวันและเวลาไหนบ้าง
 • เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
 • เวลา 09.00 – 17.00 น.
1 ปีการศึกษา เปิดรับสมัครกี่รอบ

1 ปีการศึกษา เปิดรับสมัคร 2 รอบ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
 • สามารถผ่อนชำระได้

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC GRADUATE SCHOOL

10 + 7 =