มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

เพิ่มเพื่อน

แผนผัง และการเดินทางสู่มหาวิทยาลัย

ประกาศ

การตรวจ ATK
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

ขอแจ้งให้บัณฑิตทุกท่านรับทราบดังต่อไปนี้
1. ผู้ปกครอง ญาติ เพื่อน ที่จะเข้าบริเวณงานพิธีฯ จะต้องนำใบรับรองผลตรวจ ATK ที่ออกโดยหน่วยงานที่กรมควบคุมโรคติดต่อให้การรับรอง (ออกไม่เกิน 48 ชั่วโมง) มาแสดงก่อนเข้าบริเวณงานพิธีฯ

2. ผู้ปกครอง ญาติ เพื่อน สามารถตรวจ ATK ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2565 เท่านั้น

3. มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีบริการตรวจ ATK ให้กับผู้ปกครองญาติ เพื่อน ใดๆทั้งสิ้น

4. บัณฑิตท่านใดนำเด็กอายุตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไปมาด้วยจะต้องมีใบรับรองการตรวจ ATK เสมือนผู้ใหญ่เช่นกัน

5. ผู้ใดที่ไม่มีใบรับรองผลตรวจ จะไม่สามารถเข้าบริเวณงานพิธีฯ และมหาวิทยาลัยฯ ได้

6. สำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมบริษัทฯ ตรวจ ATK (แบบมีใบรับรองผลตรวจ) ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 บริเวณใต้อาคาร A ,B และ C ตั้งแต่เวลา 8.00-10.00 น. (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ เพื่อบัณฑิตจะได้ดำเนินการล่วงหน้าได้ถูกต้อง

updated : 14 April 2022

ประกาศ

เรื่องบัณฑิตที่ป่วย COVID – 19
มหาวิทยาลัย ฯ ขอแจ้งให้บัณฑิตฯทุกท่านทราบว่า หากบัณฑิตท่านใดที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไว้เรียบร้อยแล้วป่วยเป็น COVID – 19 ในขณะนี้ขอให้ดำเนินการดังนี้

1. แจ้งเรื่องได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึง วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น

2. บัณฑิตต้องมีหนังสือรับรองการป่วยเป็น COVID – 19 จากโรงพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง เก็บไว้ที่บัณฑิตก่อน เพื่อรอส่งมอบให้มหาวิทยาลัยต่อไป

3. หากบัณฑิตท่านใดได้ดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วนสมบูรณ์ จะสามารถเข้าร่วมรับปริญญาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีฯ) สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะจัดขึ้นในครั้งต่อไป

4. หากบัณฑิตท่านใดไม่แจ้งการเจ็บป่วยดังกล่าว (ตามเวลาในข้อ 1) ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับปริญญาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีฯ) สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะจัดขึ้นในครั้งต่อไป

5. บัณฑิตที่แจ้งการเจ็บป่วย (ตามข้อ 1) แล้ว แต่ไม่สามารถยื่นต้นฉบับใบรับรองการเจ็บป่วย COVID-19 ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐต่อมหาวิทยาลัยฯ ได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับปริญญาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีฯ) สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะจัดขึ้นในครั้งต่อไป

updated : 20 April 2022