RBAC

Library

ห้องสมุด

Library Information

เปิดโลกการเรียนรู้ พัฒนาตนให้ก้าวไกล สร้างนิสัยรักการอ่าน
-เอกลักษณ์-

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรัตบัณฑิต
หอสมุดกลางเริ่มเปิดดำเนินการในปีการ ศึกษา 2542 ในสมัยที่เป็นวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ใช้ชื่อว่า “ศูนย์บรรณสาร” โดยตั้งอยู่ ณ อาคาร E ชั้น 3 ห้อง E301 เป็นห้องยาวตลอดอาคาร และในปีการศึกษา 2546 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “หอสมุดกลาง” จนถึงปัจจุบัน

ในปีการศึกษา 2550 ย้ายหอสมุดกลางมาเปิดทำการ ณ อาคาร G เป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น มีเนื้อที่ชั้นละ 400 ตารางเมตร รวมทั้งตึกมีเนื้อที่ 1,600 ตารางเมตร ทำให้รองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และจัดสรรพื้นที่การให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างลงตัว

โดยปัจจุบัน หอสมุดกลางเปิดดำเนินการ ณ อาคาร THE LIBRARY (อาคาร G)

ภาคปกติ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.30 น.

วันเสาร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ภาคฤดูร้อน / ปิดเทอม

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดพักผ่อนประจำปีของมหาวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์

02 375-4480-6 ต่อ 146 -148 (เบอร์ติดต่อหลัก 148)

ปรัชญา (Philosophy)

บริการสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่สังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ และการให้บริการที่มีคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)

1.แสวงหา จัดระบบ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่ เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม และการศึกษา ค้นคว้าของผู้ใช้บริการ

2.การให้บริการที่ดี และมีคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

3.สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการของสถาบัน ชุมชน และสังคมตามพันธกิจของสถาบัน

4.มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล