ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

RBAC Office of Registrar

N

สถานที่ตั้ง

อาคาร B ชั้น 2 ห้อง B 205

N

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันเสาร์

เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

N

เบอร์โทรศัพท์

(02) 375 – 4480 – 6 ต่อ 120 , 185  และ 186

Registrar Information

ประกาศ : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อควรทราบและสิ่งที่ต้องเตรียมมา

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. หลักฐานการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3. บัตรประจำตัวนิสิต, รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว 5 รูป
4. นิสิตไม่ค้างชำระค่าหน่วยกิต และค่าหอพัก
5. นิสิตไม่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด
6. นิสิตที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วสามารถขอหนังสือรับรองจบได้
7. ซองสีน้ำตาลขนาด A4 พร้อมติดแสตมป์ 40 บาท

ดาวน์โหลด

รายชื่อนิสิต

ดาวน์โหลด

รายวิชาที่เปิดปัจจุบัน

ดาวน์โหลด

ตรวจสอบวิชาทดแทนและเปิดปัจจุบัน

ปรัชญา (Philosophy)

องค์กรเยี่ยม บริการยอด เน้นคุณภาพงาน มุ่งสร้างความประทับใจ

ปณิธาน/ค่านิยม (Determination/Core Value)

สำนักทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมีความสามารถและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ คุณภาพของงานและบริการที่ประทับใจ

พันธกิจ (Mission)

1. มีการให้บริการงานทะเบียนอย่างมีคุณภาพ
2. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)

1. ผู้รับบริการได้รับบริการงานทะเบียนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้
2. พัฒนาคุณภาพในสำนักทะเบียน