มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) ร่วมกับ CP ALL

มอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “บัณฑิตพรีเมี่ยม” ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

รับสมัครจำนวน 80 ทุน

  • รับทุนตลอดหลักสูตร
  • มีรายได้ระหว่างเรียน
  • เรียนจบมีงานรองรับทันที

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด*

RBAC ยังสนับสนุนทุนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการรับทุน

1.เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่ามีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
2.เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องรับโทษตามคำพิพากษาของศาล
3.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด
4.มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงานจริง
5.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและฝึกเตรียมเข้าทำงาน
6.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีด้วยตนเอง
7.ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การฝึกปฏิบัติงานครบตามที่ตามบริษัทกำหนด
8.มีผู้ค้ำประกันสัญญาการขอรับเงินสนับสนุน

เงื่อนไขผู้ขอรับเงินสนับสนุน

1.เป็นการให้เงินสนับสนุนแบบปีการศึกษาต่อปีการศึกษา โดยพิจราณาจากคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2.หากปีการศึกษาใดผู้ได้รับเงินสนับสนุนมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 บริษัทจะระงับสนับสนุน ในปีการศึกษาต่อไปและผู้รับเงินสนับสนุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในปีการศึกษาถัดไปเอง
3.หากผู้ได้รับเงินสนับสนุนกลับมามีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ผู้ได้รับเงินสนับสนุนจะได้รับในปีการศึกษาถัดไป
4.ทั้งนี้ต้องใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปี และเป็นไปตามแผนการเรียนที่สาขาวิชากำหนด
5.ผู้ได้รับเงินสนับสนุน ต้องบรรจุเป็นพนักงานบริษัทฯ เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หรือตามสัดส่วนที่บริษัท ได้ชำระให้กับผู้รับเงินสนับสนุน
6.กรณีศึกษาลาออกระหว่างการศึกษา หรือทันทีที่สำเร็จการศึกษา หรือให้ถูกพ้นสภาพจะต้องชดใข้เงินคืนเท่ากับจำนวนที่บริษัทฯ ได้ชำระไปตามจริง

RBAC ยังสนับสนุนทุนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. อยู่หอพักฟรีค่าเช่า จนเรียนจบหลักสูตร (จ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา เดือนละ 300 บาท)1. อยู่หอพักฟรีค่าเช่า จนเรียนจบหลักสูตร (จ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา เดือนละ 300 บาท)

2. เอกสารประกอบการเรียนฟรีจนจบ

3. เครื่องแบบชุดนิสิตมหาวิทยาลัยฟรี 2 ชุด

4. เสื้อกิจกรรมฟรี 1 ชุด

5. มีงานทำระหว่างเรียนและมีงานรองรับภายหลังจากจบการศึกษาทันที

จำนวนหน่วยกิต

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

2 + 4 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก