President of the University Council

นายกสภามหาวิทยาลัย

สารนายกสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ขอต้อนรับนิสิตใหม่ รหัส 64 ด้วยความยินดียิ่ง และขอชื่นชมนิสิตทุกคนที่ไม่เปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาของตนเอง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพในการแสวงหาความรู้ เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า ขอขอบคุณผู้ปกครองที่มอบความไว้วางใจคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ในการอบรมดูแลสั่งสอนบุตรหลานของท่าน ขอให้ลุกศิษย์ที่รักทุกคนใช้เวลา 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยหาประสบการณ์หาความรู้อย่างเต็มที่ วางแผนการเรียน มีสติ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อจุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จในการที่จะไปประกอบอาชีพการงานได้อย่างสมภาคภูมิต่อไป

 

ด้วยรักและปรารถนาดี

(รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

Info

ประวัติการศึกษา

• อักษรศาสตรบัณฑิต ( อ.บ. ) ปีการศึกษา 2501

• ครุศาสตรบัณฑิต ( ค.บ. ) ปีการศึกษา 2502 (การได้รับปริญญา อ.บ. และ ค.บ. เทียบเท่าปริญญาโท)

ประวัติการทำงาน

• เริ่มเข้ารับราชการในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2503

• รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2522

• ประชาสัมพันธ์ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2521 – 2530

• กรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2525 ถึงปัจจุบัน (กรรมการชุดนี้ทำให้มีการสอบวิชาภาษาไทยในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฐานะเป็นวิชาบังคับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527)

• อนุกรรมการจัดทำวารสารไทย

• อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และประเมินผลงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

• อธิการบดีวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปีการศึกษา 2545 – 2546 หลังจากนี้ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตในลำดับต่อมา

• อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปี พ.ศ. 2547 – 2554

• ประธานโครงการประกวดเรียงความ โครงการนักบินเอื้ออาทร

• นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน

• ด้วยความภาคภูมิใจที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยของเรา เป็นปูชนียบุคคลที่ได้อุทิศตน ดำรงตนเป็น “ครูที่แท้ของสังคมไทย” พวกเราจึงให้ความเคารพและยกย่องท่านเป็น “อาจารย์แม่” ของพวกเรา