RBAC Research

งานบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

การสนับสนุนการวิจัย

 

 • วิธีการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

 

 • แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์ และรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 

 • ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย งานสร้างสรรค์แลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

 • ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

 • ระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ปรัชญา (Philosophy)

ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในวิทยาการด้านต่างๆ อันจะเป็นการเพิ่มพูนความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม

ปณิธาน/ค่านิยม (Determination/Core Value)

เป็นแหล่งความรู้ในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ฝ่ายวิจัยเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาศักยภาพ คุณภาพงานวิจัย และผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 2. เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยแก่สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติ
 3. บริหารจัดการภายใต้ระบบที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. พัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยในศาสตร์ต่างๆ
 2. บุคลากรทุกส่วนงานสร้างผลงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 3. จัดทำระบบโครงสร้างการบริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ