มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประกาศรายชื่อและ link ห้องสอบผ่านระบบ google meet

ครั้งที่ 2

การเตรียมตัวของผู้เข้ารับการทดสอบออนไลน์

  1. คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าสอบมีอินเทอร์เน็ต มีความสะดวกในการอ่านและส่งคำตอบด้วย google form หากมีปัญหาในจัดหาอุปกรณ์หรือการใช้อินเทอร์เน็ต กรุณาติดต่ออาจารย์แนะแนว หรือ อ.วรรษิษฐา อริยมาธวรรย์ (081-7777467 หรือ 02-3754480-6 ต่อ 107, 108) ก่อนการสอบอย่างน้อย 1 วัน
  2. คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าสอบมีกล้อง ที่สามารถเปิดใช้งานในการเช็คชื่อและตรวจสอบตัวตนของผู้เข้าสอบ
  3. ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบออนไลน์ในเวลา 9.30 น. โดยเปิดกล้องเพื่อเช็คชื่อ และเมื่อส่งคำตอบแล้วจะต้องเปิดกล้องเพื่อรายงานตัวแก่กรรมการประจำห้องอีกครั้งหนึ่ง
  4. เมื่อถึงเวลาสอบ กรรมการประจำห้องจะส่ง link ข้อสอบในช่อง chat ของห้องสอบออนไลน์

 

รายชื่อและ link ห้องสอบผ่านระบบ google meet

คลิกลิงก์: https://meet.google.com/kcc-qgqx-str

 

 

รหัสนิสิต

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

สาขาวิชาที่สอบ

รายละเอียดการสอบ

1

65010595

นาย

อนุชา

เหล่าบัว

พลศึกษา

สอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

เวลา 10.00 – 12.00 น.

 

เช็คชื่อเวลา 9.30 – 10.00 น.

ลิงก์: https://meet.google.com/kcc-qgqx-str

2

65011254

นาย

พีรพล

บัวราช

พลศึกษา

3

65012637

น.ส.

กฤษณียา

ไตรธิเลน

ภาษาอังกฤษ

4

65012809

นาย

ธีรพงศ์

ศรีเกษม

พลศึกษา

5

65013600

น.ส.

ธัญลภัสสร

เกตุแก้ว

ภาษาอังกฤษ

6

65013796

นาย

ภูบดี

คนรู้

พลศึกษา

7

65014142

น.ส.

น้ำทิพย์

ศรีวิกาญจน์

พลศึกษา

8

65014175

น.ส.

พัชราพร

ปิ่นรัตน์

พลศึกษา

9

65014286

นาย

วนัส

บังสะวัน

พลศึกษา

 

10

65014736

นาย

กฤษณะชัย

ตาฉาว

พลศึกษา

 

11

65014850

น.ส.

ชุติมา

จำปาดะ

ภาษาอังกฤษ

 

12

65014936

น.ส.

ปรารถนา

มาริตแตง

ภาษาอังกฤษ

 

13

65015112

นาย

อรรธิพงษ์

จันทร์ขำ

พลศึกษา

 

14

65015899

น.ส.

ภูริชญา

ศรีบุญเพ็ง

พลศึกษา

 

15

65015924

น.ส.

ชุติกาญจน์

เมืองจันทร์

ภาษาอังกฤษ

 

16

65015985

น.ส.

ภูริชญา

ปราบไธสง

พลศึกษา

 

17

65015995

นาย

อนุวงศ์

ผลวิสูตร

พลศึกษา

 

18

65016024

นาย

อภินันท์

มะหงษ์

พลศึกษา

 

19

65016045

นาย

ซอฟฟาน

มะมิง

พลศึกษา

 

20

65016053

นาย

พีรพัฒน์

โพธิ์ดำ

พลศึกษา

 

21

65016089

น.ส.

นูรีซา

เจะแม็ง

ภาษาอังกฤษ

 

22

65016107

นาย

สุรนาท

ติยะบุตร

พลศึกษา

 

23

65016114

นาย

เจษฎา

ศรีษะนอก

พลศึกษา

 

24

65016130

น.ส.

ซารอ

มาสา

ภาษาอังกฤษ

 

25

65016142

น.ส.

สมฤทัย

ขำเหมือน

พลศึกษา

 

26

65016144

น.ส.

ณัฐธิดา

พลคงนอก

ภาษาอังกฤษ

 

27

65016159

นาย

จิรวัตร

ปิ่นวิเศษ

พลศึกษา

 

28

65016161

น.ส.

กมลทิพย์

ทองอยู่

พลศึกษา

 

29

65016169

นาย

ศุภกร

สาระวัน

พลศึกษา

 

พบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่ออาจารย์แนะแนว หรือ อ.วรรษิษฐา อริยมาธวรรย์ (081-7777467 หรือ 02-3754480-6 ต่อ 107, 108) ก่อนการสอบ