ทำไมต้อง RBAC

กิจกรรมรับน้อง

N

RBAC Gallery

N

บรรยากาศ

N

หลักสูตร 3+1

N

เรียนกับมืออาชีพ

N

ทักษะชีวิต

N

กิจกรรมรับน้อง

RBAC Discovery

กิจกรรมพิธีผูกเนคไทและติดเข็มมหาวิทยาลัย

นิสิตใหม่ได้รับฟังโอวาทจาก รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย
และเข้าพบประธานหลักศูตรของแต่ละสาขาวิชา

กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด พระอารามหลวง

ต้อนรับนิสิตใหม่สู่ครอบครัวรั้วน้ำเงินทอง โดย RBAC
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ระดับประเทศ
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อปีการศึกษา 2550

กิจกรรมส่งดวงใจให้น้องเข้าห้องเรียน

นิสิตใหม่จะได้รับการต้อนรับจากรุ่นพี่ เพื่อรับขวัญเข้าเรียนในวันแรกที่เข้าทำการศึกษา
โดยการมอบหัวใจประดิษฐ์ที่เป็นสัญลักษณ์จากพี่สู่น้อง