การศึกษาต่อเนื่อง

“หลักสูตรเพื่อคนทำงาน” เรียน วันเสาร์ – อาทิตย์

N

ปรับฐานเงินเดือน!

N

ปรับตำแหน่งงาน!

N

สอบข้าราชการ!

N

เพิ่มทักษะ!

การศึกษาต่อเนื่อง

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

การศึกษาต่อเนื่อง

Z

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ชื่อปริญญา
บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B.Acc

จุดเด่นของสาขาวิชา

“สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ มุ่งสู่การปฏิบัติ พัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชน ประพฤติตนด้วยคุณธรรม”

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ยังได้จัดการอบรมเพิ่มเติมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาชีพบัญชีเพิ่มเติมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

องค์ความรู้หลักของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มุ่งเน้นความรู้และทักษะทางการบัญชี ที่ครอบคลุมในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาทิเช่น

 • หลักการทางการบัญชีเบื้องต้น หลักและวิธีการในระดับที่สูงขึ้น ตามขอบเขตของวิชาชีพบัญชี
 • หลักการและวิธีการของการสอบบัญชี เทคนิคการสอบบัญชี ปัญหาของการสอบบัญชี
 • หลักและวิธีการเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน การคำนวณต้นทุนของสินค้าและบริการ การนำข้อมูลทางบัญชีต้นทุนไปใช้ในการบริหาร การวางแผน และควบคุมกำไรของกิจการ การจัดทำงบประมาณ
 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี สารสนเทศทางการบัญชี
 • หลักและวิธีการปฏิบัติทางบัญชีภาษี
แนวทางการประกอบอาชีพ

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพบัญชีโดยอิสระ หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants: CPA)
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor: TA)
 • ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor: IA)
 • ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี
 • เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน (General Accounting Office Auditor: GAO)
 • พนักงานบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน
 • ผู้ทำบัญชีอิสระ
 • ผู้วางระบบบัญชี
 • นักบัญชีบริหาร
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี ด้านภาษีอากร ด้านระบบการควบคุมภายใน
 • พนักงานสถาบันการเงิน/ฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายคลังสินค้า/ฝ่ายวางแผนกำไร/ฝ่ายงบประมาณ

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 65

15 + 11 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก