การศึกษาต่อเนื่อง

“หลักสูตรเพื่อคนทำงาน” เรียน วันเสาร์ – อาทิตย์

N

ปรับฐานเงินเดือน!

N

ปรับตำแหน่งงาน!

N

สอบข้าราชการ!

N

เพิ่มทักษะ!

การศึกษาต่อเนื่อง

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

การศึกษาต่อเนื่อง

Z

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Computer Engineering (B.Eng.)

จุดเด่นของสาขาวิชา

การเรียนทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะเน้นทางด้าน Software และ Hardware โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในการศึกษาและพัฒนา innovation ใหม่ๆ ทำให้มั่นใจได้ว่า นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีองค์ความรู้และทักษะทางด้าน Software , Hardware และระบบเครือข่ายเป็นอย่างดีตลอดจนสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องที่เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาการเรียนนิสิตจะได้รับการฝึกทักษะ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นิสิตสามารถลงมือปฏิบัติและสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้

นอกจากนี้ สาขายังเน้นเรื่องระบบคอมพิวเตอร์แบบผังตัว ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ผังไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความฉลาด และความสามารถให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านซอฟแวร์ ปัจจุบันระบบผังตัวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ในยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น ระบบคอมพิวเตอร์แบบผังตัวนับว่าเป็นอีกเรื่องที่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้ความสำคัญและจัดเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

นิสิตจะได้รับการปรับองค์ความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์และแก้ปัญหาเสริมทักษะทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น ภาษาC , React , C# , PHP , Java , Python สำหรับการพัฒนา Website การเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน เรียนรู้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ Config อุปกรณ์เครือข่าย เรียนรู้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว ตลอดจนเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนา innovation มีการฝึกงานกับสถานประกอบการจริง 400 ชั่วโมง ตลอดจนระหว่างการศึกษามีการอบรมเสริมทักษะหัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ตำแหน่ง IT Support ประกอบและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ และวางระบบเครือข่ายเบื้องต้นภายในองค์กร

2. ตำแหน่ง Web Programmer สามารถสร้างและพัฒนา Website ให้กับหน่วยงานต่างๆ

3. ตำแหน่ง Network Admin สามารถดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้ เช่น ดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย

4. ตำแหน่ง Mobile Application สร้าง Application บนสมาร์ทโฟน

5. ตำแหน่ง Embeded System สามารถพัฒนาระบบ บ้านอัจฉริยะ สมาร์ทฟาร์ม ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

12 + 1 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก