การศึกษาต่อเนื่อง

“หลักสูตรเพื่อคนทำงาน” เรียน วันเสาร์ – อาทิตย์

N

ปรับฐานเงินเดือน!

N

ปรับตำแหน่งงาน!

N

สอบข้าราชการ!

N

เพิ่มทักษะ!

การศึกษาต่อเนื่อง

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

การศึกษาต่อเนื่อง

Z

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
Information Technology for Business Management (B.B.A.)

จุดเด่นของสาขาวิชา

ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนจะมุ้งเน้นการฝึกฝนทักษะสู่การปฏิบัติจริงโดยมีอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถหลากหลายผ่านโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมผสานความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเพื่อประโยชน์ขององค์กรโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใช้งานทางธุรกิจ เช่น Business Intelligence (BI) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ใช้ในการวางแผนการจัดการธุรกิจขององค์กร

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบเว็บไซต์ E-Commerce Office Automation ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เจ้าหน้าที่โครงการคอมพิวเตอร์
3. นักพัฒนาเว็บไซต์
4. เจ้าหน้าที่ซอฟต์แวร์
5. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
6. นักจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริการ
7. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

12 + 12 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก