การศึกษาต่อเนื่อง

“หลักสูตรเพื่อคนทำงาน” เรียน วันเสาร์ – อาทิตย์

N

ปรับฐานเงินเดือน!

N

ปรับตำแหน่งงาน!

N

สอบข้าราชการ!

N

เพิ่มทักษะ!

การศึกษาต่อเนื่อง

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

การศึกษาต่อเนื่อง

Z

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management (B.B.A)

จุดเด่นของสาขาวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งยกระดับผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพโลจิสติกส์สู่ตลาดสากลระดับโลก Global Transport , Import Export

ตลอดหลักสูตร 4 ปี มีการจัดอบรมวิธีการนำเข้า-ส่งออก การทำการค้าระหว่างประเทศ ตัวแทนออกของ Shipping ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายได้รับใบ Certificate รับรองมาตรฐานของกรมศุลกากร จบแล้วพร้อมประกอบอาชีพได้เลย

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประกอบด้วยการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการจัดการโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการนำความรู้ความเข้าใจในแต่ละวิชา เช่น การจัดการคลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น สามารถประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาสถานการณ์จริงแบบองค์รวม มีการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริงเพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากในชั้นเรียน มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์อย่างน้อย 400 ชั่วโมง

แนวทางการประกอบอาชีพ

ประกอบวิชาชีพตามสถานประกอบการด้านคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง กานนำเข้า-ส่งออกการค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานราชการ กรมศุลกากร กรมส่งเสริมการส่งออก การท่าเรือ เป็นต้น

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

2 + 6 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก