การศึกษาต่อเนื่อง

“หลักสูตรเพื่อคนทำงาน” เรียน วันเสาร์ – อาทิตย์

N

ปรับฐานเงินเดือน!

N

ปรับตำแหน่งงาน!

N

สอบข้าราชการ!

N

เพิ่มทักษะ!

การศึกษาต่อเนื่อง

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

การศึกษาต่อเนื่อง

Z

สาขาวิชาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่

สาขาวิชาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่
Modern Business Organization Management (B.B.A.)

จุดเด่นของสาขาวิชา

เรียนรู้หลักการบริหารจัดการองค์การ เป็นนักวางแผน เป็นนักบริหารจัดการรุ่นใหม่ เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่เรียกว่า Startup และธุรกิจ SME ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศ

องค์ความรู้หลักของสาขาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่

มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดนโยบาย การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดระบบงานสานการบังคับบัญชาและโครงการสร้างองค์การ มีความรู้ด้านการบริหารการจัดการมีภาวะผู้นำเป็นนักบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ที่มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดนโยบายการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดระบบสายการบังคับบัญชาและโครงสร้างองค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนทักษะในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อใช้ในการตัดสินใจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง การเขียนแผนธุรกิจรวมทั้งทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอย่างมืออาชีพ สามารถทำงานในองค์การภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักบริหารจัดการองค์การ
2. เจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และนโยบาย
3. งานทำแผนธุรกิจ
4. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน นักวิเคราะห์โครงการ
5. ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการสำนักงาน
6. เจ้าหน้าที่ส่วนงานกำกับ/ตรวจสอบ/ส่วนงานควบคุมและวางกฎระเบียบข้อบังคับ
7. นักวิเคราะห์ด้านการจัดการ
8. ผู้ประกอบการธุรกิจ/เจ้าของ/ผู้จัดการ

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

7 + 15 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก