ทำไมต้อง RBAC

สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน

N

RBAC Gallery

N

บรรยากาศ

N

หลักสูตร 3+1

N

เรียนกับมืออาชีพ

N

ทักษะชีวิต

N

กิจกรรมรับน้อง

RBAC Discovery

Learn with the Pros

เรียนกับมืออาชีพ

ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอน และ นิสิตทุกคนจะได้สัมผัสกับมืออาชีพผู้เป็นบุคลากรในแวดวงการทำงานที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงในโลกภายนอกให้แก่นิสิตทุกคน เมื่อเราเรียนกับมืออาชีพ นิสิตจะจบออกไปและสามารถทำงานอย่างมืออาชีพได้แน่นอน

ทำไมต้อง RBAC

– ด้วยอาจารย์ผู้สอนทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญแต่ละสาขา

– ด้วยอาจารย์ผู้สอนทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญแต่ละสาขา

– ด้วยมีทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ตามขีดความสามารถ

– ด้วยมี Wireless Zone ทุกจุด และศูนย์บริการ E-Center ที่ทันสมัย

– ด้วยบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับการเป็นสถานศึกษาอย่างแท้จริง

– ด้วยมีหน่วยงานจัดหางานให้ทำระหว่างเรียนและหลังสำเร็จการศึกษา

– ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ฝ่ายติดตามผลการศึกษา

– ด้วยหอพักมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย ปลอดภัย ชำระเฉพาะค่าสาธารณูปโภค และมีอาจารย์หอพักดูแลอย่างใกล้ชิด