ทำไมต้อง RBAC

สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน

N

RBAC Gallery

N

บรรยากาศ

N

หลักสูตร 3+1

N

เรียนกับมืออาชีพ

N

ทักษะชีวิต

N

กิจกรรมรับน้อง

RBAC Discovery

ทำไมต้อง RBAC

– ด้วยอาจารย์ผู้สอนทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญแต่ละสาขา

– ด้วยอาจารย์ผู้สอนทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญแต่ละสาขา

– ด้วยมีทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ตามขีดความสามารถ

– ด้วยมี Wireless Zone ทุกจุด และศูนย์บริการ E-Center ที่ทันสมัย

– ด้วยบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับการเป็นสถานศึกษาอย่างแท้จริง

– ด้วยมีหน่วยงานจัดหางานให้ทำระหว่างเรียนและหลังสำเร็จการศึกษา

– ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ฝ่ายติดตามผลการศึกษา

– ด้วยหอพักมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย ปลอดภัย ชำระเฉพาะค่าสาธารณูปโภค และมีอาจารย์หอพักดูแลอย่างใกล้ชิด

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสมัครเรียน RBAC

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสมัครเรียน RBAC

1. นิสิตประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนฯ เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านเกณฑ์พิจารณาและได้รับอนุมัติให้กู้ยืม นิสิตไม่ต้องนำเงินมาจ่ายก่อน สามารถลงทะเบียนเรียนได้เลย

2. เมื่อนิสิตผ่านเกณฑ์ข้อ 1 มีสิทธิ์ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมค่าครองชีพระหว่างเรียน

3. นิสิตสามารถสมัครเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยได้ ฟรี โดยชำระเพียงค่าสาธารณูปโภค

4. นิสิตมีสิทธิ์ได้รับเครื่องแบบนิสิต 2 ชุด และเสื้อกิจกรรม 1 ตัว ฟรี

5. นิสิตจะได้รับเอกสารประกอบการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ฟรี

6. นิสิตมีสิทธิ์ได้รับการจัดหางานทำระหว่างเรียน

7. มีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หอพัก อาจารย์แนะแนวดูแลอย่างใกล้ชิด

8. มีคลินิกภายในมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำในเวลาทำการปกติ

หลักสูตร 3+1

หลักสูตร 3+1 คือหลักสูตรที่นิสิตศึกษาวิชาเรียนต่างๆในหลักสูตรเพียง 3 ปี และ นิสิตจะได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสายอาชีพที่ต้องการเป็นระยะเวลา 1 ปี เต็ม เราสนับสนุนให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านการทำงานกับมืออาชีพเพื่อตามหาความฝัน และ สิ่งที่ชอบในอาชีพที่ต้องการ หลักสูตร 3+1 ประกอบไปด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่

1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ B.A. (Integrated Tourism Management Innovation)

2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ B.A. (Hotel and Event Management)

3. สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร B.A. (Culinary Arts and Kitchen Management)

4. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ B.A. (Sports and Wellness Services Industry Management)

Learn with the Pros

เรียนกับมืออาชีพ

ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอน และ นิสิตทุกคนจะได้สัมผัสกับมืออาชีพผู้เป็นบุคลากรในแวดวงการทำงานที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงในโลกภายนอกให้แก่นิสิตทุกคน เมื่อเราเรียนกับมืออาชีพ นิสิตจะจบออกไปและสามารถทำงานอย่างมืออาชีพได้แน่นอน

Life Skill

เราไม่ได้สอนแค่บทเรียนวิชาการแต่เรายังเน้นให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการช่วยชีวิตฉุกเฉิน การว่ายน้ำและทักษะป้องกันตัวเอง เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป บัณฑิตทุกคนจะเป็นพลเมืองที่ยอดเยี่ยมของประเทศ​ชาติ

RBAC University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก.พ. เทียบอัตราเงินเดือนให้มีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย จึงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

RBAC History

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของอาจารย์ประชุม รัตนเพียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ อาจารย์วิจิตรา รัตนเพียร ที่ต้องการจะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่กอปรด้วยความรู้ความสามารถในอันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ท่านอาจารย์ทั้งสอง ได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนดุสิตพณิชยการ ในปี พ.ศ. 2505 ในย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โรงเรียนพณิชยการสีลม ในปี พ.ศ. 2508 บนถนนสีลม โรงเรียนรัตนพณิชยการ บนถนนลาดพร้าว ในปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี ในปี พ.ศ. 2532 โรงเรียนดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ในปี พ.ศ. 2537 และโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ บนถนนสีลม ในปี พ.ศ. 2554

ด้วยความเสียสละทุ่มเทและพิสูจน์ผลงานในการจัดการการศึกษาของท่านอาจารย์ทั้งสอง จึงได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จากทบวงมหาวิทยาลัยในวันที่ 18 ธันวาคม 2540 และได้รับความเห็นชอบให้เป็นมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตลอดจนสถานศึกษาในเครือ ถือได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความมั่นคง เป็นปึกแผ่นในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเป็นความภาคภูมิใจของท่านผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และคณาจารย์อย่างที่สุด ในการได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐในการจัดการศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา