the university council

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2562-2564 | RBAC University

รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ

อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวช รัตนเพียร

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.วาชิต รัตนเพียร

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา รัตนเพียร

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

อดีตเลขาธิการ ก.พ. กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายชาตรี สุวรรณิน

อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พันเอกอัศวิน อ้วนโพธิ์กลาง

Special Assistant Chairman Office True Visions Cable Public Company Limited กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัย