ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

DISCOVER
RBAC University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก.พ. เทียบอัตราเงินเดือนให้มีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย จึงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

วางใจได้ที่ RBAC ,THIS IS RBAC

Popular Programs

สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

 B.A. (Culinary Arts and Kitchen Management)

โครงสร้างหน่วยกิตรวม 136 นก. (124 นก.+12 นก.)

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์

B.A. (Hotel and Event Management)

โครงสร้างหน่วยกิตรวม 135 นก. (123 นก.+12 นก.)

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ

B.A. (Sports and Wellness Services Industry Management)

โครงสร้างหน่วยกิตรวม 126 นก. (114 นก.+12 นก.)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสมัครเรียน RBAC

1. นิสิตประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนฯ เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านเกณฑ์พิจารณาและได้รับอนุมัติให้กู้ยืม นิสิตไม่ต้องนำเงินมาจ่ายก่อน สามารถลงทะเบียนเรียนได้เลย

2. เมื่อนิสิตผ่านเกณฑ์ข้อ 1 มีสิทธิ์ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมค่าครองชีพระหว่างเรียน

3. นิสิตสามารถสมัครเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยได้ ฟรี โดยชำระเพียงค่าสาธารณูปโภค

4. นิสิตมีสิทธิ์ได้รับเครื่องแบบนิสิต 2 ชุด และเสื้อกิจกรรม 1 ตัว ฟรี

5. นิสิตจะได้รับเอกสารประกอบการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ฟรี

6. นิสิตมีสิทธิ์ได้รับการจัดหางานทำระหว่างเรียน

7. มีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หอพัก อาจารย์แนะแนวดูแลอย่างใกล้ชิด

8. มีคลินิกภายในมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำในเวลาทำการปกติ

RBAC 3+1

หลักสูตร 3+1 คือหลักสูตรที่นิสิตศึกษาวิชาเรียนต่างๆในหลักสูตรเพียง 3 ปี และ นิสิตจะได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสายอาชีพที่ต้องการเป็นระยะเวลา 1 ปี เต็ม เราสนับสนุนให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านการทำงานกับมืออาชีพเพื่อตามหาความฝัน และ สิ่งที่ชอบในอาชีพที่ต้องการ หลักสูตร 3+1 ประกอบไปด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่

ผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาต

ท่านผู้ก่อนตั้งมหาวิทยาลัย ประชุม รัตนเพียร เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 เป็นบุตรชายของนายอิ่ม และนางแวว รัตนเพียร โดยที่บิดานั้นเป็นกำนัน นายประชุมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด (ส.ส.ตราด) ถึง 4 สมัย คือ ในปี พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคสหประชาไทย, ในปี พ.ศ. 2518 และพ.ศ. 2519 สังกัดพรรคธรรมสังคม และในปี พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคประชากรไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี (ส.ส.นนทบุรี) 2 สมัย คือ ในปี พ.ศ. 2529 และพ.ศ. 2531 สังกัดพรรคประชากรไทยทั้ง 2 ครั้ง

This is RBAC

สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน

RBAC Activies News

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2375-4480-6

โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน