RBAC Research

งานบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

งานบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

งานบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อาคาร C ชั้น 2 ห้อง C204

โทร 0-2375-4480-6 ต่อ 159

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Download form

ผลงานเผยแพร่

Published results

ระบบติดตามงานวิจัย

Research tracking system

ปรัชญา (Philosophy)

ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในวิทยาการด้านต่างๆ อันจะเป็นการเพิ่มพูนความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม

ปณิธาน/ค่านิยม (Determination/Core Value)

เป็นแหล่งความรู้ในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ฝ่ายวิจัยเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาศักยภาพ คุณภาพงานวิจัย และผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  2. เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยแก่สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติ
  3. บริหารจัดการภายใต้ระบบที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ (Goal)

  1. พัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยในศาสตร์ต่างๆ
  2. บุคลากรทุกส่วนงานสร้างผลงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
  3. จัดทำระบบโครงสร้างการบริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  5. ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ