การศึกษาต่อเนื่อง

“หลักสูตรเพื่อคนทำงาน” เรียน วันเสาร์ – อาทิตย์

N

ปรับฐานเงินเดือน!

N

ปรับตำแหน่งงาน!

N

สอบข้าราชการ!

N

เพิ่มทักษะ!

การศึกษาต่อเนื่อง

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

การศึกษาต่อเนื่อง

Z

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)
Bachelor of Business Administration B.B.A.
(Digital Marketing)

จุดเด่นของสาขาวิชา

นิสิตสาขาการตลาดจะต้องสามารถทำแผนการตลาด (Marketing Plan) เพื่อสามารถทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพนักงานมีความสามารถคิดสร้างสรรค์งานทางด้านการตลาด

นิสิตสาขาวิชาการตลาด จะต้องดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้ด้วยการดำเนินธุรกิจ Online Marketing หรือ e-Marketing for e-Commerce

องค์ความรู้หลักของสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ ด้านการวิจัย รวมถึงการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญในยุคดิจิทัลให้แก่นิสิต สร้างประสบการณ์ตรงในการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้นำไปใช้ปฏิบัติงานจริงภยภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันก้าวเข้าสู่เส้นทางนักการตลาดมืออาชีพที่พร้อมเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นผู้บริหารการตลาด

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดการการตลาด และกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยเพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดของธุรกิจต่างๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้ช่วยแบรนด์ธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการทางด้านการผลิต
2. ผู้ช่วยทางด้านการขยายธุรกิจทางด้านการตลาด และการกระจายสินค้า สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย หรือผู้จัดการทางด้านการตลาด
3. ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาในสถานประกอบการทางด้านการค้าปลีกหรือห้างสรรพสินค้า สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสัมปทาน

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

12 + 1 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก