มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Covid-19 + QR Code

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

จับมือกันเพื่อจัดหาวัคซีนสำหรับนิสิตและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ด้วยความหวังว่าจะร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันแก่ทุกท่าน

จึงใคร่ขอให้นิสิตที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีน Covid-19 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.แจ้งความประสงค์กับอาจารย์ที่ปรึกษา

2.แสกน QR Code

3.รอกำหนดการฉีดวัคซีนจากอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป

 

ทั้งนี้อยากให้ทุกคนร่วมกันดูแลตัวเอง ช่วยกันลดระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยความห่วงใยจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc9o3Q571bUsg2rlgwsvs74Bej2Cj9RQjcLD16M0S6Onw-YA/viewform