คณะนิติศาสตร์ 0-275-4480-6
 

ยินดีต้อนรับสู่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

พัฒนานิสิตให้มีความเป็นธรรม เที่ยงตรง ยุติธรรม ตามหลักนิติศาสตร์ยังผลสัมฤทธิ์ใน การปฏิบัติงานทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ สร้างสรรค์เจตคติและกิจนิสัยให้มีความรับผิดชอบและเอื้อประโยชน์แก่สังคม พร้อมทั้งธำรงไว้ซึ่งคุณค่าของศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 
 

Recent Posts