คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขา ธุรกิจการบิน

จุดเด่นของสาขา

N

บุคลิกดีจริง!

N

เรียนกับตัวจริง!

N

ประสบการณ์จริง!

N

สาขานี้เรียนอะไรบ้าง?

N

จบไปทำงานอะไร?

จุดเด่นของสาขา

บุคลิกดีจริง!

บุคลิกภาพที่ดีและการใส่ใจคือหัวใจของการบริการเพราะที่ RBAC เรามุ่งเน้นไปที่การสร้างเสริมบุคลิกภาพให้มีภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมเครื่องแบบการบินให้นิสิตได้รับความมั่นใจและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ

เรียนกับตัวจริง!

เรียนอย่างสนุกสนานโดยบุคลากรของสายการบินชั้นนำ ผู้มากประสบการณ์ในอาชีพสายการบินมากกว่า 30 ปี ครอบคลุมในส่วนของอุตสาหกรรมธุรกิจการบินทั้งหมด อาทิเช่น พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน งานติดต่อประสานงาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะการให้บริการแก่นิสิตเพื่อออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์จริง!

ได้รับการสนับสนุนจากสายการบินชั้นนำให้นำนิสิตชั้นปีที่ 4ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สายการบินชั้นนำ พร้อมทั้งลงมือปฎิบัติงานจริงกับสถานที่จริง! ช่วยเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงานกับมืออาชีพอีกด้วย

สาขานี้เรียนอะไรบ้าง?

– หลักการธุรกิจด้านการบิน
– การจัดการงานบริการภาคพื้นดิน
– การจัดการท่าอากาศยาน
– ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ
– วัฒนธรรมธุรกิจการบิน
– กฏหมายและระเบียบการบินพลเรือน
– จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
– เวชศาสตร์ทางการบินและสุขอนามัย
-ฯลฯ

จบไปทำงานอะไร?

 – เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller)
 – พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant/Cabin crew/Cabin attendant)
 – พนักงานบริการภาคพื้น (Ground Attendant/Ground Services/Airport Station Attendant)
 – เจ้าหน้าที่บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Equipment Services)
 – เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo Services)
 – เจ้าหน้าที่ฝ่ายครัวการบิน (Catering)
 – เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน (Airline Ticket Agent)
 – เจ้าหน้าที่จองตั๋วเครื่องบิน (Reservation Sales Agent)
 – เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

Overview

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) – สาขาวิชาธุรกิจการบิน
Bachelor of Arts – B.A. (Aviation Business)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเรียนอะไร?

รายละเอียดเพิ่มเติม

\

สาขานี้เรียนอะไรบ้าง?

รายละเอียดเพิ่มเติม