The President

อธิการบดี

สารอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ขอต้อนรับนิสิตใหม่ รหัส 65 ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ลูกศิษย์ทุกคนก้าวเข้ามาสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง นั่นคือ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นด้วย ที่จะดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ในการแสวงหาความรู้และการดูแลชีวิตส่วนตัว ขอให้ทุกคนมุ่งมั่น มีสติ มีกำลังใจ และตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง พยายามฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงไปให้ได้ คณาจารย์ทุกท่านพร้อมให้ความรู้ ชี้แนะแนวทาง และเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ทุกคนก้าวผ่านไปถึงเส้นชัยอย่างสมภาคภูมิในระยะเวลาที่กำหนด ในหลักสูตร เพื่อไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

ด้วยความยินดียิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวช รัตนเพียร)
อธิการบดี

Info

ประวัติการศึกษา

• บัญชีบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Business Administration (Banking and Finance), Marymount College of Virginia, U.S.A
• Ph.D. (Educational Administration), Kensington University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2523 ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนพณิชยการ

• พ.ศ. 2542 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

• พ.ศ. 2551 รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

• พ.ศ. 2555 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประสบการณ์การเมือง – สังคม และการบริหารด้านกีฬา

• พ.ศ. 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

• พ.ศ. 2548 รองประธานกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

• พ.ศ. 2556 ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา

• กรรมการบริหารบริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย

• ประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลชายหาดแห่งทวีปเอเชีย

• คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

• กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (2 สมัย)

• เลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

• เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย