หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฏหมายเพื่อการพัฒนา (LL.M.)

จุดเด่นของสาขา

N

บุคลิกดีจริง!

N

เรียนกับตัวจริง!

N

ประสบการณ์จริง!

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการพัฒนา) (น.ม.)

Master of Laws Program in Law Sustainable Development (LL.M.)

Master of Business Adminstration (M.B.A.)

Z

การเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนมิถุนายน – ตุลาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน : เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

เวลาเรียน : เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ / เวลา 09.00 – 16.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาการเรียน

18 เดือน จำนวน 36 หน่วยกิต

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

9 + 14 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก