หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฏหมายเพื่อการพัฒนา (LL.M.)

จุดเด่นของสาขา

N

บุคลิกดีจริง!

N

เรียนกับตัวจริง!

N

ประสบการณ์จริง!

N

สาขานี้เรียนอะไรบ้าง?

N

จบไปทำงานอะไร?

จุดเด่นของสาขา

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหายเพื่อการพัฒนา) (น.ม.)

Master of Laws Program in Law Sustainable Development (LL.M.)

คุณสมบัติผู้สมัคร                   :         จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาการเรียน             :         18  เดือน จำนวน  36  หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร      :         120,000  บาท

ลด 20% เหลือ  96,000  บาท  ในกรณี

  1. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และสถาบันในเครือ
  2. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชน

การเรียนการสอน              :         ภาคการเรียน  แบ่งเป็น

ภาคการศึกษาที่ 1         เดือนมิถุนายน – ตุลาคม

ภาคการศึกษาที่ 2         เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน                เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

เวลาเรียน                       :         เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์     เวลา  09.00 – 16.00 น.

สาขาการจัดการองค์กรธุรกิสมัยใหม่เรียนอะไร?

รายละเอียดเพิ่มเติม