หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

จุดเด่นของสาขา

N

บุคลิกดีจริง!

N

เรียนกับตัวจริง!

N

ประสบการณ์จริง!

N

จบไปทำงานอะไร?

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration (M.B.A.)

ระยะเวลาการเรียน             :         18  เดือน จำนวน  39  หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร      :         120,000  บาท

ลด 20% เหลือ  96,000  บาท  ในกรณี

  1. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และสถาบันในเครือ
  2. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชน

การเรียนการสอน    :  ภาคการเรียน  แบ่งเป็น

ภาคการศึกษาที่ 1    :  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม

ภาคการศึกษาที่ 2   :  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน          :  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

วัน/เวลาเรียน        เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ / เวลา  09.00 – 16.00 น.

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – สาขาวิชาการจัดการ

Master of Business Administration (M.B.A.) – Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเรียนอะไร?

รายละเอียดเพิ่มเติม