หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (บธ.ด.)

จุดเด่นของสาขา

N

บุคลิกดีจริง!

N

เรียนกับตัวจริง!

N

ประสบการณ์จริง!

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (บธ.ด.)

Doctor of Business Adminstration (D.B.A.)

Doctor of Business Adminstration (D.B.A.)

Z

1.คุณสมบัติผู้สมัคร – แบบเน้นงานวิจัย

1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจหรือสาขที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ได้รับการรองรับมาตราฐานจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือต้องเป็นนักวิจัย,นักวิชาการที่มีประสบการณ์ในการวิจัยภายในสายงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือเคยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1.2 ผลการสอบเข้าเกณฑ์ภาษาอังกฤษเทียบเท่าผลคะแนนสอบดังต่อไปนี้ (อย่างน้อย 1 อย่าง)

– TOEFL-Paper based 500 คะแนน

– TOEFL-CBT 173 คะแนน

– TOEFL-iBT 61 คะแนน

– IELTS 5.5 คะแนน

– TU-GET 530 คะแนน

– CU-TEP 55 คะแนน

หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนหรือตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต RBAC-AEP (Rattanabundit University Academic English Program)

1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและมีสุขภาพไม่เหมาะที่จะเข้าศึกษาต่อ

1.4 มีผู้รับรอง ซึ่งต้องแจ้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้กับทางมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

1.5 ไม่ฝักใฝ่ในลัทธิที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

1.6 ผ่านการปฐมนิเทศสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาใหม่

1.7 ผู้สมัครต้องมีหัวข้อวิจัยมานำเสนอ (Research Proposal) หัวข้อการค้นคว้าที่ต้องต้องการพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์

1.8 คุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตาระเบียบของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

เวลาเรียน

เรียนวันเสาร์ / เวลา 09.00 – 16.00

สถานที่เรียน

ห้องประชุมเฉลียวไชยเพชร ซอยราชวิถี 5 กรุงเทพมหานคร

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

5 + 3 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก