หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

จุดเด่นของสาขา

N

บุคลิกดีจริง!

N

เรียนกับตัวจริง!

N

ประสบการณ์จริง!

N

สาขานี้เรียนอะไรบ้าง?

N

จบไปทำงานอะไร?

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) (รป.ม.) – Master of Public Administration (M.P.A)

ระยะเวลาการเรียน            :    18  เดือน จำนวน / 36  หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร      :    120,000  บาท

ลด 20% เหลือ  96,000  บาท  ในกรณี

  1. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และสถาบันในเครือ
  2. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชน

การเรียนการสอน แบ่งเป็นภาคเรียน

ภาคการศึกษาที่ 1         เดือนมิถุนายน – ตุลาคม

ภาคการศึกษาที่ 2        เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน               เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

เวลาเรียน     :    เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ / เวลา  09.00 – 16.00 น.

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

Master of Public Administration (M.Sc.)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเรียนอะไร?

รายละเอียดเพิ่มเติม