Select Page

สมรรถนะหลักนิสิต

สมรรถนะหลักนิสิต

รอบรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ชำนาญการพยาบาล และประสานประโยชน์สุขปวงประชาอย่างยั่งยืน

 

 

อัตลักษณ์นิสิต

คิดสร้างสรรค์ ผสมผสานนวัตกรรม มุ่งมั่นบริการ และรู้เท่าทันงานเทคโนโลยี

เพิ่มเพื่อน