Select Page

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์

นโยบายการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการตามแผนประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์สภาการพยาบาลและเทียบเท่ามาตรฐานสากล ประกอบไปด้วย 1 แผนงาน 9 โครงการ ดังนี้

 1. แผนงานสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิต
 2. โครงการพัฒนา ออกแบบและ จัดการกระบวนงานสำคัญของหลักสูตรที่มีมาตรฐาน
 3. โครงการสร้างและพัฒนาระบบกลไกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 4. โครงการทวนสอบทุกรายวิชาและประเมินผลหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 5. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการคัดเลือกนิสิตและปฐมนิเทศนิสิตใหม่
 6. โครงการประสานแหล่งฝึกปฏิบัติงานและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน
 7. โครงการพัฒนานิสิตให้มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
 8. โครงการ interactive learning
 9. โครงการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
 10. โครงการสนับสนุนการพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมสุขภาพและผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบไปด้วย 4 โครงการ ดังนี้

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนิสิต
 2. โครงการ Research and innovation Grand Opening
 3. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS
 4. โครงการ Academic Journal club

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมทำนุศิลปะและวัฒนธรรมไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะข้ามวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย 10 โครงการ ดังนี้

 1. โครงการเจรจาความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
 2. โครงการบริการวิชาการเชิงรุกแบบสหสาขาวิชาชีพ
 3. โครงการมอบหมวก เข็ม และดวงประทีป
 4. โครงการวันพยาบาลแห่งชาติและวันพยาบาลสากล
 5. โครงการวันไหว้ครู
 6. โครงการวันสถาปนาคณะฯ
 7. โครงการกลุ่มสัมพันธ์สานสายใยวัฒนธรรมพยาบาล
 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต
 9. โครงการประเพณีรดน้ำดำหัววันขึ้นปีใหม่ไทย
 10. โครงการความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. วางระบบบริหารงานที่ทันสมัย ลดขั้นตอน เรียบง่ายแต่ให้ผลลัพธ์สูง และมีธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วย 2 แผนงาน 9 โครงการ ดังนี้

 1. แผนงานบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่ และวัสดุครุภัณฑ์
 2. แผนงานด้านการปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และภูมิทัศน์
 3. โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์และบริหารจัดการการเรียนการสอน
 4. โครงการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลและการตรวจประเมินคุณภาพภายใน-ภายนอก
 5. โครงการพัฒนาอาจารย์/อาจารย์ใหม่และบุคคลากร
 6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับระบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารงานของคณะ
 7. โครงการจัดตั้งกองทุนและพัฒนากองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์
 8. งบครุภัณฑ์การสอนและตำรา/เอกสารประกอบการสอน ข้อสอบ โรงพิมพ์ คู่มือ
 9. ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน
 10. การประชาสัมพันธ์
 11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เพิ่มเพื่อน