ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีความเชื่อว่า วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติการพยาบาล รวมถึงพยาบาลสามารถใช้เทคโนโลยีและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อให้การดูแลสุขภาพของผู้ใช้บริการได้อย่างเป็นองค์รวม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาที่สอง จึงมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิตในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และรู้เท่าทันเทคโนโลยี มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองด้วยวิธีคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรม มีศักยภาพในการติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์

ปณิธาน

นำพาคณะให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ ที่สร้างโอกาสสู่วิชาชีพพยาบาล เป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม และรู้เท่าทันเทคโนโลยี

พันธกิจหลัก

นำพาคณะเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากลภายในปี 2025

พันธกิจ

  1. พัฒนาความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน โดยใช้และรู้เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้ตามอัตลักษณ์
  2. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการวิจัย และนำผลผลิตที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าทางวิชาการ
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของปวงประชาอย่างยั่งยืน
  4. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะข้ามวัฒนธรรม

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปีครึ่ง – 3 ปี (สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามเกณฑ์)

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

ได้รับการรองรับมาตรฐานจากคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

มีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยงที่ให้ความร่วมมือดูแลอย่างใกล้ชิด

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเป็นพยาบาลประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระได้

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตใกล้ชิด

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

คณาจารย์มีประสบการณ์และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และมีความพร้อมในทุกสาขาวิชา

เพิ่มเพื่อน