Select Page

Facilities

Our Facilities

เรียนจากประสบการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง โดยใช้ Simulation center ที่ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ครบวงจร โดยจัดการเรียนการสอนหลากหลาย “ตอบโต้” กับผู้เรียนอย่าง รวดเร็ว แม่นยำ และเข้าถึงง่าย ทั้งในชั้นเรียนแบบ smart classroom ที่แชร์ไอเดียระหว่างผู้เรียน และผู้สอนได้ทันใจ และผ่านมือถือ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์ รวมทั้งเครือข่ายออนไลน์

Sim Lab for Maternity-Newborn Nursing and Midwifery

Sim Lab for Maternity-Newborn Nursing and Midwifery

Sim Lab for Maternity-Newborn Nursing and Midwifery

Sim Lab for Adults Nursing

Sim Lab for Adults Nursing

Facilities

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตใกล้ชิด

Sim Lab for Adults Nursing

Facilities

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตใกล้ชิด

Sim Lab for Pediatric Nursing

Sim Lab for Pediatric Nursing

Sim Lab for Pediatric Nursing

Fundamental Nursing Lab

Fundamental Nursing Lab

Facilities

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตใกล้ชิด

Fundamental Nursing Lab

Facilities

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตใกล้ชิด

Health Science Lab

Health Science Lab

Health Science Lab

Fundamental Science Lab

Fundamental Science Lab

Facilities

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตใกล้ชิด

Fundamental Science Lab

Facilities

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตใกล้ชิด

Smart Classroom

Smart Classroom

Smart Classroom

Library

Library

Facilities

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตใกล้ชิด

Library

Facilities

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตใกล้ชิด

Computer Lab

Activity 1

Infirmary

Fitness

Fitness

Facilities

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตใกล้ชิด

Fitness

Facilities

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตใกล้ชิด

เพิ่มเพื่อน