Select Page

The Library

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ห้อง C301 อาคาร C  ชั้น 3
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาเขตปทุมธานี

เลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  12160

วันจันทร์อาทิตย์ เวลา 08.30 – 19.00 น. 

         การยืมทรัพยากรสารสนเทศ  มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

 1. นิสิตจะต้องนำบัตรประจำตัวนิสิตมายืมด้วยตนเอง ห้ามมิให้ผู้อื่นนำไปใช้
 2. สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอร์ แล้วไปหยิบทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืม พร้อมนำบัตรประจำตัวนิสิตมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ
 3. ตรวจสอบสภาพทรัพยากรสารสนเทศก่อนยืมทุกครั้ง หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ มิฉะนั้น นิสิตต้องรับผิดชอบในการชำรุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ
 4. เจ้าหน้าที่ประทับกำหนดวันคืนในใบกำหนดส่งของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการพร้อมบันทึกข้อมูลการยืมลงระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 5. นิสิตสามารถยืมติดต่อกันได้ หากคืนไม่เกินกำหนด หรือไม่มีผู้ใช้คนอื่นจองเอาไว้หรือทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ มีจำนวนน้อย แต่มีผู้ใช้ต้องการใช้จำนวนมาก
 6. ไม่อนุญาตให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศซ้ำชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่งเดียวกัน
 7. กรณีที่ประวัติการยืมทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดคืน ไม่อนุญาตให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศอื่นเพิ่ม

        การคืนทรัพยากรสารสนเทศ มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

 1. นำทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการคืนมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ
 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการคืนทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว แล้วประทับวันที่นำมาคืน
 3. หากคืนเกินกำหนด ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
 4. กรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือชำรุด ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ เพื่อบันทึกการแจ้งทำทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือชำรุดโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้ง ดังนี้

       4.1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเรื่องและผู้แต่งเดียวกันมาแทน หรือเจ้าหน้าที่แจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศอื่นแทน พร้อมทั้งชำระค่าบริการในกระบวนการเทคนิค              จำนวน 20 บาท /เล่ม /แผ่น

       4.2. กรณีที่ไม่สามารถหาทรัพยากรสารสนเทศมาทดแทนได้ ให้คิดเป็นเงินโดยคิดตามราคาเล่ม /แผ่น พร้อมทั้งชำระค่าบริการในกระบวนการเทคนิค

               จำนวน 20 บาท /เล่ม /แผ่น

 5. สามารถให้ผู้อื่นนำทรัพยากรสารสนเทศมาคืนแทนได้

 

 

ทรัพยากรในห้องสมุด

– หนังสือภาษาไทย  5,114 เล่ม

– หนังสือภาษาอังกฤษ 415 เล่ม

รวมทั้งหมด 5,529 เล่ม

 

วารสารภาษาไทย  10  ชื่อเรื่อง

วารสารต่างประเทศ  6  ชื่อเรื่อง

วารสารออนไลน์  6  ชื่อเรื่อง

ผู้มีสิทธิ์ หนังสือวิชาการ ซีดี/ดีวีดี วารสารเก่า
อาจารย์ประจำ 10 เล่ม / 30 วัน 2 แผ่น / 3 วัน 2 เล่ม / 7 วัน
อาจารย์พิเศษ 5 เล่ม / 30 วัน 2 แผ่น / 3 วัน 2 เล่ม / 7 วัน
เจ้าหน้าที่ 5 เล่ม / 30 วัน 2 แผ่น / 3 วัน 2 เล่ม / 7 วัน
นิสิตปริญญาตรี 5 เล่ม / 7 วัน 2 แผ่น / 3 วัน 2 เล่ม / 3 วัน
บุคคลภายนอก ไม่มีสิทธิ์ยืม ไม่มีสิทธิ์ยืม ไม่มีสิทธิ์ยืม

อัตราค่าปรับ

หนังสือ / วารสาร / ซีดี / ดีวีดี 5 บาท /เล่ม /แผ่น /วัน

*** สำหรับการนับจำนวนวันที่ต้องชำระค่าปรับ จะนับวันหยุดด้วย ***

 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
 2. ห้ามสูบบุหรี่ นำอาหาร เครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวเข้ามารับประทาน
 3. รักษามารยาทในการใช้บริการ ด้วยการไม่ส่งเสียงดัง หรือทำการใด ๆ รบกวนผู้อื่น
 4. หยิบหนังสือหรือเอกสารอย่างระมัดระวัง อย่ารื้อ หรือทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ
 5. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วให้วางบนโต๊ะอ่านหนังสือ หรือบริเวณที่จัดวางหนังสือที่ใช้แล้วไม่ต้องนำไปเก็บที่เดิม ยกเว้นวารสารที่จัดไว้เป็นส่วนพิเศษต้องนำกลับไปไว้ที่เดิม
 6. รักษาหนังสือ เอกสาร ทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิดและทรัพย์สินของหน่วยงาน
 7. โปรดระวังและเก็บทรัพย์สินมีค่าของตนเอง
 8. รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 9. ห้ามตัด ฉีก ทำลาย หรือลักขโมยทรัพยากรและทรัพย์สินใด ๆ หากทำผิดต้องรับโทษตามระเบียบที่กำหนดไว้
 10. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
 11. หากมีกระเป๋า หรือเอกสารโปรดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของทุกชนิดก่อนออกทุกครั้ง

นิสิตที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ ถือว่ามีเจตนาฝ่าฝืนอาจถูกพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือร่วมกัน ดังนี้

 1. กล่าวตักเตือน
 2. เชิญออกจากห้องสมุด
 3. ตัดสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศเป็นเวลา 1 เดือน
 4. ตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุดเป็นเวลา 1 ภาคเรียน
เพิ่มเพื่อน