สร้างโอกาสสู่วิชาชีพพยาบาล ที่ให้การพยาบาลด้วยความชำนาญ เป็นผู้นำด้านความคิด สร้างสรรค์ทางการพยาบาลและการเป็นผู้ประกอบการ พัฒนานวัตกรรม และรู้เท่าทันเทคโนโลยี รักการเรียนรู้  ตลอดชีวิต รวมทั้งประสานประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน
5 สาขาวิชาบังคับทางการพยาบาล

1. การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
2. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3. การพยาบาลอนามัยชุมชน
4. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
5. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

Faculty of Nursing

จุดเน้นของหลักสูตร

– สามารถประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นด้วยความชำนาญ
– ผู้สำเร็จการศึกษามีวุฒิภาวะที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Qualification

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. มีผลสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนด
3. มีสุขภาพแข็งแรงและตั้งใจที่จะเป็นพยาบาลวิชาชีพ

Syllabus

โครงสร้างหลักสูตร

Selection

การคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ผลสอบภาษาอังกฤษ และผลตรวจสุขภาพจิต

กรณีที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ คณะและมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดสอบ

Internship

การฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรเน้นการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การฝึกปฏิบัติที่ทันสมัยระดับ World Class ทั้งสิ้น อาทิ หุ่นเสมือนคนจริง Simulator Mom Simulator Man ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลจำลอง ยิ่งไปกว่านั้น นิสิตยังมีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริง    ในโรงพยาบาล ประกอบด้วย

1) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

2) โรงพยาบาลวชิระ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

3) สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา

4) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

5) โรงพยาบาลคลองหลวง

6) โรงพยาบาลธัญบุรี

7) โรงพยาบาลสามโคก

8) โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปีครึ่ง – 3 ปี (สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามเกณฑ์)

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

ได้รับการรองรับมาตรฐานจากคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

มีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยงที่ให้ความร่วมมือดูแลอย่างใกล้ชิด

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเป็นพยาบาลประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระได้

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตใกล้ชิด

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

คณาจารย์มีประสบการณ์และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และมีความพร้อมในทุกสาขาวิชา

เพิ่มเพื่อน