Select Page

Welcome to the first innovative Bachelor of Nursing Program

เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์หลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

Welcome to the first innovative Bachelor of Nursing Program

เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์หลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

Welcome to the first innovative Bachelor of Nursing Program

เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์หลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาเขตปทุมธานี

8 หมู่ที่ 5 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

โทรศัพท์

02-375-4480

096-992-4586

อ.อัสนา วรารักษ์

โทรสาร

02-375-4489
เพิ่มเพื่อน