Welcome to the first innovative Bachelor of Nursing Program

เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์หลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

Welcome to the first innovative Bachelor of Nursing Program

เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์หลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

Welcome to the first innovative Bachelor of Nursing Program

เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์หลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาเขตปทุมธานี

8 หมู่ที่ 5 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

โทรศัพท์

02-375-4480 

096-992-4586

อ.อัสนา วรารักษ์

โทรสาร

02-375-4489

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปีครึ่ง – 3 ปี (สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามเกณฑ์)

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

ได้รับการรองรับมาตรฐานจากคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

มีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยงที่ให้ความร่วมมือดูแลอย่างใกล้ชิด

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเป็นพยาบาลประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระได้

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตใกล้ชิด

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

คณาจารย์มีประสบการณ์และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และมีความพร้อมในทุกสาขาวิชา

เพิ่มเพื่อน