Select Page

ความเป็นมาของคณะ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของ อาจารย์ ประชุม รัตนเพียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอาจารย์ วิจิตรา รัตนเพียร ที่ต้องการจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กอปรด้วยความรู้ความสามารถในอันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ท่านอาจารย์ทั้งสองได้เริ่มก่อตั้ง

โรงเรียนดุสิตพณิชยการ ในปี พ.ศ.2505 ในย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
โรงเรียนพณิชยการสีลม ในปี พ.ศ. 2508 บนถนนสีลม
โรงเรียนรัตนพณิชยการ ในปี พ.ศ. 2523 ที่ถนนลาดพร้าว ซอย 107
โรงเรียนนันทนวรวิทย์ ในปี พ.ศ. 2532
และโรงเรียนดุสิตพณิชยการนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2537

ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ก็ได้รับอนุญาตจัดตั้ง “วิทยาลัยรัตนบัณฑิต” จากทบวงมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยรัจนบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยรวมกิจการเข้ากับวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ส่งผลให้มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นในการจัดการศึกษาให้ได้ระดับมาตรฐานสากล และเป็นความภาคภูมิใจของผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และคณาจารย์ อย่างสูงสุดในการที่มีโอกาสจัดการศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้ก่อตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร์ ณ วิทยาเขตปทุมธานี” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ เป็นคณบดีคนแรก และเริ่มเปิดดำเนินการภาคการศึกษาที่ 1/2563 เปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เข้ารับการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่จำกัดสาขาและอายุ หลักสูตรมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติและปรัชญาการอุดมศึกษาในระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) และสอดคล้องกับแนวนโยบายของสภาการพยาบาล ในการประชุม วาระ พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 5/2561 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ซึ่งกำหนดกรอบแนวคิดโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาไว้เป็นแนวทางให้กับสถาบันการศึกษาพยาบาลที่จะนำหลักสูตรไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมเพื่อเพิ่มจำนวนพยาบาลวิชาชีพในระบบสุขภาพ โดยใช้หลักการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและการศึกษาแบบผู้ใหญ่ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาชีพพยาบาล ดังนั้น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจึงได้ออกแบบให้บัณฑิตพยาบาล ที่มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ สามารถค้นพบและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ อันนำมาซึ่งความสง่างามแห่งชีวิต สามารถดำรงตนอย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีปณิธานในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง และเพื่อช่วยลดภาวะขาดแคลนกำลังคนด้านการพยาบาลของประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้กำหนดสมรรถนะหลักของบัณฑิตไว้ดังนี้ “รอบรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ชำนาญการพยาบาล และประสานประโยชน์สุขปวงประชาอย่างยั่งยืน”

เพิ่มเพื่อน