Select Page

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์สภาการพยาบาลและเทียบเท่ามาตรฐานสากล

พันธกิจ  พัฒนาความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน โดยใช้และรู้เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้ตามอัตลักษณ์นักศึกษา

นโยบาย

1. ผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่วางไว้

2. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการสอน การวิจัย และนวัตกรรมตามความถนัดในสาขาวิชา

3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการ ครอบคลุมถึงการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติ

4. พัฒนาความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน โดยใช้และรู้เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้ตามอัตลักษณ์นักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ  เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการวิจัย และนำผลผลิตที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าทางวิชาการ

นโยบาย

1. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการสอน การวิจัย และนวัตกรรมตามความถนัดในสาขาวิชา

2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการ

3. สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมทำนุศิลปะและวัฒนธรรมไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะข้ามวัฒนธรรม

พันธกิจ

1. ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของปวงประชาอย่างยั่งยืน

2. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะข้ามวัฒนธรรม

นโยบาย

1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการ

2. สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติ

3. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะข้ามวัฒนธรรม

4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของปวงประชาอย่างยั่งยืน

5. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย

6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะข้ามวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 วางระบบบริหารงานที่ทันสมัย ลดขั้นตอน เรียบง่ายแต่ให้ผลลัพธ์สูงและมีธรรมาภิบาล

พันธกิจ  สร้างและพัฒนาระบบการบริหาร โดยใช้หลักการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และหลักธรรมาภิบาล

นโยบาย

1. กระบวนการบริหารจัดการมีคุณภาพ โดยกระบวนการเรียบง่าย ผลลัพธ์สูง และมีธรรมาภิบาล

2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีความสุขในการทำงาน รู้สึกมีคุณค่า และมีชีวิตที่สมดุล

เพิ่มเพื่อน